Snöskottning och annat arbete på tak är alltid farligt och på vintern gör snö, is, kyla och blåst jobbet extra farligt. Då är de som arbetar på taken särskilt beroende av säkra skyddsanordningar. Även snö och is som rasar från tak kan orsaka allvarliga olyckor. 

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att rätt säkerhets­anordningar finns på taken och att de underhålls. Arbets­givaren är ansvarig för att arbetet utförs utifrån gällande arbetsmiljö­regler i föreskrifterna om byggnads- och anläggnings­arbete (AFS 1999:3). 

Arbetsgivarens ansvar vid snöskottning av tak 

Arbetsgivaren måste med utgångs­punkt i gällande bestämmelser avgöra vilka skyddsanordningar som behövs för arbetet. Normalt behöver minst kopplingslina och helsele användas. Vid snöskottning behöver det vara åtminstone två personer som utför arbetet. Arbetet får inte utföras som ensamarbete och det behöver ofta vara någon som varnar förbipasserande nedanför där skottningen sker. 

Alla företag som åtar sig att skotta snö från hustak ska agera utifrån sitt arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och upprätta en skriftlig riskbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:01, § 8. 

Om det bara är snöskottning som ska utföras så räknas arbetet inte som byggnads- och anläggningsarbete men arbetet omfattas ändå av vissa paragrafer i AFS 1999:3. Snöskottning kräver inte att någon byggarbetsmiljö­samordnare utses och inte heller behöver någon arbetsmiljö­plan upprättas. 

Från den 1 januari 2015 kan den som arbetar med snö­skottning få betala en sanktions­avgift om man inte följer aktuella regler. Läs mer om sanktionsavgifter här. 

Arbetsgivaren ska se till att taket undersöks 

Arbetsgivaren ska se till att taket undersöks innan anställda börjar sitt arbete. Säkerhets­anordningarna måste vara i bra skick och sitta fast ordentligt. Man behöver veta om det finns tak­fönster eller tak­partier med dålig bärighet, till exempel eternit som man kan trampa igenom. 

Om allvarliga risker uppstår är arbetsgivaren skyldig att avbryta arbetet. 

Arbetstagaren ska följa gällande föreskrifter, använda de skyddsanordningar som finns och iaktta den försiktighet som behövs. Innebär arbetet omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa ska arbetsgivare eller skyddsombud underrättas. 

För mer ingående information om snöskottning av tak har Arbetsmiljöverket tagit fram broschyren Säkrare snöskottning från tak (ADI 660)