Maskindirektivet (direktivet 2006/42/EG), som trädde i kraft december 2009, reglerar produkter från den mekaniska verkstadsindustrin. Dess syfte är att säkerställa en hög nivå av säkerhet och skydd för maskinanvändare (arbetare, konsumenter och andra utsatta personer), samt att säkerställa fri rörlighet för maskiner på den inre marknaden. När det gäller maskiner som använder bekämpningsmedel syftar direktivet också till att skydda miljön.

Efter en utvärdering som påbörjades 2018 drog slutsatsen att direktivet var allmänt relevant, effektivt, sammanhängande och hade ett mervärde för EU. Ett antal frågor dök däremot upp, till exempel angående övervakning och efterlevnad av direktivet eller behovet av bättre rättslig tydlighet och ett förtydligande av dess samverkan med annan lagstiftning. Vidare framhöll utvärderingen att direktivet var tillräckligt flexibelt för att tillåta teknisk utveckling i vår digitala era, men betonade att ytterligare innovation inom områden som artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) kan bli en prövning av direktivets effektivitet i framtiden. I synnerhet kan AI-robotar utgöra mycket högre risker än ett renodlat mjukvaru-AI-system, på grund av de mekaniskt rörliga delar.

Några av de frästa argumenten för att revidera maskindirektivet är bland annat att det är otillräckliga avsättningar för maskinprodukter med hög risk (högriskmaskiner). Samt de monetära och miljömässiga kostnader på grund av omfattande pappersbaserad dokumentation som i många fall kan ersättas med digital dokumentation.

Hur arbetet med den nya maskinförordningen fortlöper

Kommissionen publicerade en konsekvensanalys för inledandet den 10 januari 2019. Ett offentligt samråd var öppet mellan 7 juni och 30 augusti 2019. En konsekvensanalys om översynen av direktivet publicerades den 31 augusti 2020.

Den 21 april 2021 lade kommissionen fram ett förslag till en ny förordning om maskinprodukter, som en del av ett bredare ”AI-paket”.

I Europaparlamentet har ärendet tilldelats utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Förslaget diskuterades första gången i IMCO den 27 maj 2021.

Totalt lades 438 ändringsförslag till kommissionens förslag fram (varav 100 av föredraganden). Behandlingen av kompromissändringsförslag kommer att äga rum i IMCO den 28 februari 2022, och omröstningen i utskottet är planerad att genomföras i mars 2022.

Om förslaget antas i IMCO och Europeiska kommissionen kan vi förvänta oss ett nytt maskinförordningen innan året är slut. Därefter blir det en övergångsperiod på 30 månader (2,5 år) för att låta branschen anpassa sig till de nya reglerna.

Zert hjälper dig med CE-märkning enligt maskindirektivet

Zert erbjuder konsultationer och applikationer för CE-märkning, riskbedömning samt skapande av den tekniska dokumentationen som krävs. Vi kan även bistå med stöd när det gäller granskning av befintlig dokumentation och kravuppfyllnad. Med våra applikationer Zert RM och Zert CLM får ditt företag allt som behövs för att möta kraven. Detta innefattar allt från checklistor, riskbedömningar, projekthantering till organisering av skyddsronder ute i er produktion. Med Zert CLM skapas enkelt den tekniska dokumentation som skall ut till användaren! 

Zert har även ett tjänstepaket för att komma i mål med CE-märkning enligt maskindirektivet.

Läs mer om CE-märkning enligt maskindirektivet här!

Boka en demo om du vill veta mer eller läs om våra konsulttjänster.

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-revision-of-the-machinery-directive