För att förebygga och jobba för säkra arbetsplatser inom byggsektorn har 14 arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom byggsektorn inlett ett gemensamt arbete för att nå en nollvision. Det vill säga att inga olyckor eller skador ska inträffa på arbetsplatserna. Med arbetet  – En säker arbetsplats vill man få en samsyn och en högre prioritet för säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.

Gemensamt har man tagit fram information och råd med de viktiga delarna för arbetsmiljöarbete.

Ledarskapet

Arbetsgivaren har huvudansvaret över säkerheten på en arbetsplats, och det är viktigt att man skapar en förståelse och delaktighet hos medarbetarna i arbetsmiljöarbetet. Det är också viktigt att man håller arbetsmiljö och säkerhetsfrågorna levande och att man ständigt följer upp.

Roller

Alla på en arbetsplats måste vilja och bidra till en säker arbetsplats genom att följa ordnings och skyddsreglerna. Man måste även som arbetstagare vara medveten om riskerna och konsekvenser av sitt handlande. Ett skyddsombud är arbetstagarnas representant och ska ta tillvara på sina arbetskamraters intressen i olika skyddsfrågor. Ett skyddsombud utses antingen av den fackliga organisationen där kollektivavtal finns eller av arbetstagarna själva. Skyddsombudet har särskilda rättigheter till utbildning och att ta del av handlingar som rör arbetsmiljön. Skyddsombudet kan även stoppa arbetsuppgifter som är riskfyllda och kontakta arbetsmiljöverket om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder. Ansvaret för arbetsmiljön ligger dock alltid på arbetsgivaren.

Lagar och regler

I Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) finns regler om hur arbetsgivaren på ett metodiskt och systematiskt sätt ska bedriva ett dagligt arbetsmiljöarbete. Det ska vara en naturlig del av verksamheten där arbetsmiljö och säkerhet ständigt är levande frågor. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete gör att risker upptäcks i tid, förebygger olycksfall, ökar trivsel för medarbetarna och ökar kvaliteten vilket ger högre lönsamhet.

Arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud ska tillsammans:

  1. Undersök arbetsförhållandena
  2. Bedöm riskerna
  3. Åtgärda riskerna
  4. Kontrollera genomförda åtgärder

På Zert kan vi hjälpa er med att få en säker arbetsplats!

Vi har program och konsulter för att stödja er genom hela processen i ert arbetsmiljöarbete  Kontakta oss