Det finns en hel del att tänka på när det gäller att få till ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. Därför har vi i den här artikeln tagit fram en lista på de olika stegen för att nå dit.

Vinsterna med ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är många. Fler än de uppenbara, till exempel att riskerna för arbetsskador och ohälsa minskar. Det kan bland annat även leda till ökad lönsamhet. Tack vare de många vinsterna ska det fungera som en naturlig del i arbetet där arbetsgivaren tar ansvaret för arbetsmiljön och har som krav att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Såhär bygger du upp ett bra systematiskt miljöarbete:

 • Skaffa en arbetsmiljöpolicy
  Arbetsmiljöpolicyn ger riktlinjer för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Ledningen ansvarar för att ta fram den.
 • Ta fram rutiner
  Det måste finnas rutiner för vad som ska göras, och vem som ska göra vad när.
 • Ta fram blanketter, checklistor och instruktioner
  Blanketterna behövs för att kunna dokumentera resultatet av till exempel en riskbedömning. Checklistorna för att inte missa något som måste göras eller kontrolleras och instruktionerna för att de mer detaljerat beskriver vad som ska göras vid eventuella risker.
 • Genomför riskbedömningar
  Ni måste undersöka och bedöma risker i arbetet systematiskt. Bra information om vilka regler som finns för olika risker och hur riskerna ska bedömas finns på arbetsmiljöverkets hemsida. Utför skyddsronder för att skapa er en uppfattning om riskerna, gör sedan en riskbedömning. Behöver du hjälp med din riskbedömning?
 • Gör något åt riskerna
  När du gjort en riskbedömning behöver du oftast en prioritering av hur allvarliga de är och vilka som måste åtgärdas först. I vissa fall måste du stoppa arbetet på grund av att risken är för stor. Då prioriteras såklart den risken först.
 • Följ upp
  Du måste följa upp arbetsmiljöarbetet minst en gång per år och undersöka om det bedrivs enligt de förekskrifter som finns för SAM. Samla in information från chefer, arbetsledare, skyddsombud och fler inblandade.

systematiskt arbetsmiljöarbete

 

För att få till ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete är samverkan viktigt, både internt men även med externa sakkunniga aktörer. På så sätt kan organisationen få rätt kunskap för att SAM ska bli en naturlig del av arbetet.

Kontakta oss så hjälper vi er med ert systematiska arbetsmiljöarbete.
Läs gärna igenom föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete på Arbetsmiljöverkets hemsida. Arbetsmiljöverket har även tagit fram en bra vägledning för organisatorisk och social arbetsmiljö.