Information om projektet SFA

I projektet Stockholms framtida avloppsrening (läs mer om SFA) utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens modernaste med fördubblad kapacitet, detta för att kunna rena allt avloppsvatten i framtiden.

Sicklaanläggningen under Hammarbybacken byggs ut. Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras från Bromma till Sickla.

Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Här nedan finns lite tidigare filmer från projektets gång:

Vad gör vi på Zert i projektet?

I projektet är Zert ansvariga för CE-märkningen, de riskbedömningar som krävts samt verifiering av säkerhetskretsar SIL och PL.

Bland annat har följande riskbedömningar genomförts i projekt:

  • Processriskbedömningar, för att säkerställa att processen fungerar.
  • Maskinriskbedömningar, för att säkerställa en säker arbetsplats och att gällande lagkrav uppfylls inför CE-märkning.
  • Riskbedömningar på tryckbärande anordningar enligt AFS 2017:3.
  • Riskbedömningar av Ventilations- och värmeåtervinningssystem.
  • Bedömningar för styrka på säkerhetskretsar.

Utöver detta har Zert tagit fram en övergripande bruksanvisning för den första Biolinjen som ska tas i drift.

Zert deltar även i en Säkerhetssyn inför uppstarten för att säkerställa att alla CE-krav är uppfyllda.

Läs mer om våra konsulttjänster här.

Hur gör Zert för att genomföra sitt riskbedömningsarbete i projektet?

Vi använder oss av det egenutvecklade programmet Zert RM för att göra riskbedömningar. Vi anpassar metoden av riskbedömning efter vilket objekt som ska riskbedömas. Zert RM har färdiga riskbedömningsmallar för olika typer av riskbedömningar och man väljer mall beroende på vad som ska riskbedömas. För alla riskbedömningarna har vi anpassade riskmatriser efter kundens behov och gällande lagkrav.  Vi kan bedöma flera typer av risker samtidigt i riskbedömningen så som arbetsmiljörisker, miljörisker och produktionsrisker och har en matris för varje risk.

Vi använder oss även av programmet Zert RMp för att granska all CE-märkningsdokumentation i projekt samt för att se att alla riskbedömningar som ska genomföras verkligen har blivit gjorda.

Riskhantering i stora projekt

Zert har arbetat i flera miljardprojekt genom åren. Här är några punkter som givit oss framgångar.

Sätt er ner för att gå igenom alla delprojekt och ställ frågorna:

  • Vilka riskbedömningar ska genomföras?
  • Vilka objekt ska CE-märkas? 
  • Är det sammansatta maskinlinjer? 
  • Vilka säkerhetsfunktioner kommer behövas?

Planera in riskbedömningarna i tid och ha datum som projektörerna kan jobba mot. Genom att planera in riskbedömningarna i tid med projektledning och projektörerna får alla ett gemensamt mål att jobba mot vilket kommer leda till att arbetet flyter på smidigare!