Den 21 april 2018 upphävdes direktivet 89/686/EEG som ersattes av förordningen (EU) 2016/425 för alla nyproducerade skyddsutrustningar. De kläder som tillhandahölls före den 21 april 2019 på marknaden faller nu även under den nya skärpta versionen, som även kompletteras med svensk lag.

Vem bär ansvaret för skyddsutrustning?

Det är den arbetsgivare som förser anställda med personlig skyddsutrustning med syfte att skydda mot hälso- och säkerhetsrisker som är ansvarig. Det är arbetsgivaren som ska bekosta den personliga skyddsutrustningen som arbetstagaren behöver för det arbete som ska genomföras. Arbetsgivaren ska även set till att den fungerar, underhålls och repareras efter behov.
Följande utrustning är undantagna från arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3):

 • Vanliga arbetskläder och uniformer, som inte är särskilt utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa.
 • Utrustning som används för självförsvar eller i avskräckande syfte.
 • Bärbar utrustning för att upptäcka och varna för risker och olägenheter.

Det är tillverkaren eller importören som är fullt ansvarig för att kläderna uppfyller de minimikrav som krävs för att uppfylla kraven för CE-märkning och arbetsgivaren har ansvar för att EU-förordningen tillämpas på arbetsplatsen.

Vem ska tillhandahålla information och nödvändig utbildning?

Återigen är det arbetsgivaren som har skyldighet att informera arbetstagaren om vilka risker den personliga utrustningen ska skydda mot innan den för första gången används. Hen ska även förse arbetstagaren med nödvändig utbildning och demonstration över hur utrustningen ska användas på korrekt sätt. Denna information kan till exempel vara:

 • Hur man kontrollerar att skyddsutrustningen fungerar som den ska och att det inte finns några skador som påverkar skyddsförmågan.
 • Hur underhåll av utrustning går till och när det ska genomföras.
 • Hur skyddsutrustningen ska förvaras.
 • Hur man sätter på och tar av sig skyddsutrustningen.

Att välja personlig skyddsutrustning

Innan man väljer personlig skyddsutrustning ska arbetsgivaren göra en riskbedömning, vilket innebär att arbetsgivaren ska analysera och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper den personliga skyddsutrustningen ska ha för att skydda mot de risker som finns. Om det sker en betydande förändring ska arbetsgivaren göra en ny riskbedömning. Zert hjälper arbetsgivare att genomföra allt från riskbedömningar, analyser och CE-märkning. Kontakta oss för att ta reda på vad som gäller för just ditt företag.

All personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt och då gäller det att riskbedömningen ska ha beaktat bland annat

 • arbetsrutiner,
 • arbetsplatsens utformning,
 • vilken fysisk och psykisk belastning som uppstår av arbetet,
 • termiskt klimat,
 • riskens omfattning och frekvens,
 • m.m..

Bortsett från CE-märkningen ska skyddskläder och skyddshandskar som skyddar mot flera risker vara märkta med piktogram som visar vilken risk de skyddar mot.

Läs mer om Zerts konsulttjänster här.