Fallrisker är något som är väldigt viktigt att riskbedöma, en av de vanligaste orsakerna till att personer dör eller skadas allvarligt i byggbranschen är fall till en lägre nivå. Arbetsmiljöverket ställer krav på att fallrisker ska förebyggas vid anläggnings- och byggnadsarbete på höjder över 2 meter.

Från den 1 januari 2015 kan arbetsmiljöverket dela ut en sanktionsavgift till den som arbetar utan någon typ av fallskydd.

Sanktionsavgifter varierar mellan 5000 och 1 miljon kronor och beräknas vanligen beroende på hur många anställda företaget har.

Vanligt förekommande fallrisker:

 • Takarbete
 • Fasadarbete
 • Arbete på stegar
 • Håligheter i hängande gångytor
 • Schaktkant
 • Bergarbete

Förebyggande av fallrisker med kollektiv arbetsutrustning

Där det finns fallrisker ska kollektiva skyddsanordningar användas. Några exempel på kollektiva skyddsanordningar är följer nedan.

Fallskyddsräcken

Ett fallskyddsräcke används till exempel vid arbete på tak. Det finns inga preciserade dimensionskrav på skyddsräcken för att vara hållfasta i Arbetsmiljöverkets regler, utan man hänvisar till en Europastandard för temporära konstruktioner, SS-EN 13374:2013 – numera ersatt av SS-EN 13374:2013+A1:2019. Däremot säger man att de ska vara tillräckligt höga (cirka 1m) och vara konstruerade på så sätt att det hindrar fall över, genom eller under räcket. Det betyder att det ska finnas en fotlist, mellanledare och överledare i konstruktionen.
Om det finns risk för att lösa föremål kan falla igenom skyddsräcket så ska den kläs in och för lutande ytor behöver räckena formas tätare mellan räckesdetaljerna.

När det gäller tillfälliga skyddsräcken på en byggarbetsplats så ska de vara minst en meter höga, och om arbetet utförs på branta tak så kan de behöva vara högre.

Vid de tillfällen där ett skyddsräcke inte monteras längs hela taket utan endast innefattar den aktuella arbetsplatsen, gäller det att räcket monteras tillräckligt långt utanför arbetsplatsen för att säkerhetsställa säkerheten och undvika fallrisker.

Ställningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2013:4 är gällande för ställningar som används som

 • arbetsplats,
 • tillträdesled,
 • skydd mot fall vid arbete på tak eller annan hög höjd,
 • skyddstak, eller
 • upplag för väderskydd

De gäller däremot inte temporära konstruktioner, se standard under Fallskyddsräcken ovan.
Prefabricerade ställningar, komponenter till prefabricerade ställningar och kopplingar behöver omfattas av ett gällande typkontroll intyg och kontroll som ska vara utfärdat av ett certifieringsorgan inom EES innan de får säljas.

Ställningen ska vara dimensionerad med säkerhet mot att ett brott ska kunna uppstå samt säkerhet mot instabilitet och deformationer som har påverkan på säkerhet när den uppförs, används och monteras ned. Man ska även ta hänsyn till yttre laster, som man normalt tar hänsyn till är last på arbetsplan och vindlast. En ställning ska vara dimensionerad enligt SS-EN 12811-1:2004.

När en ställning används som skydd mot fall ska arbetstagaren enligt 52 § samt 53 § i AFS 2013:4 vara skyddad mot fall mot lägre nivåer.

Mobila arbetsplattformar

Mobila arbetsplattformar används på många byggarbetsplatser och är ett enkelt sätt att snabbt och säkert att komma åt områden högre upp.

Det finns stora fallrisker med att arbeta stående på ett räcke eller från stege på en mobil arbetsplattform. En anordning med tillräcklig lyfthöjd ska alltid användas för att arbetet ska kunna utföras säkert.

Personlig fallskydds­utrustning ska användas om det finns risk för att den mobila plattformen blir påkörd eller att arbetet som utförs medför risker att falla av. Personlig fallskyddsutrustning i form av en sele med säkerhetslina används vanligtvis.

Vid tillsyn eller underhållsarbete av en mobil arbetsplattform kan även fallskyddsutrusning vara nödvändigt att använda för att på ett säkert sätt komma åt plattformens alla delar.

Skyddstäckning

Skyddstäckning är till för att täcka hål eller andra slags håligheter som det finns en risk att trampa eller falla ned i. Den måste vara hållbar, stabil och ska ligga kvar på sin plats. Skyddstäckningen ska kunna tåla de tyngder som den kan komma att utsättas för.

Skyddsnät

Vid vissa sorters arbeten där fallrisker finns kan skyddsnät vara lämpligt att använda. Innan ett skyddsnät monteras måste man noggrant undersöka att förhållandena är lämpliga genom att kontrollera de yttre förutsättningarna.

Skyddsnätets konstruktion ska i alla lägen kunna garantera fallande en fallande person fångas upp på ett säkert sätt utan att andra risker uppstår. Till exempel att ramla ur nätet, ramla mellan två nät eller att slå i något som finns under nätet.

Personlig arbetsutrustning

Där kollektiva skydd inte är möjliga att använda eller tar för lång tid att montera, kan istället personlig arbetsutrustning användas. Personlig arbetsutrustning ska dock endast användas undantagsfall. Den personliga arbetsutrustningen ska vara anpassad för arbetstagaren och arbetet och det ska finnas en hållbar infästningspunkt som uppfyller gällande krav.

Om det finns fallrisker från 2 meter och högre måste det finnas en arbetsmiljöplan.

Vad kan Zert hjälpa till med?

Har ni frågor eller behöver hjälp med att upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete eller utföra riskbedömning enligt AFS 2012:2, kontakta Zerts konsultavdelning.

Läs mer om Zerts konsultavdelning.

I webbtjänsten Zert RM kan du genomföra alla typer av riskbedömningar. Allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.

Zert har stöd för att följa upp kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation.

Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp dina maskiner. Genom att samla alla ingående komponenter, dess leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.

Du kan också lägga upp checklistor för att utföra periodiska kontroller. Sedan välja hur ofta de ska genomföras.

Läs mer om Zert RM

Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida.