En viktig konkurrensfördel när man säljer konfigurerbara, moduluppbyggda produkter på en större marknad är att underlagen till CE-märkning byggs upp på ett moduliserat sätt.

Det kan gälla allt från riskbedömningar till bruksanvisningar på det språkområde produkten skall levereras till.

Det man skall tänka på är att så många varianter som möjligt täcks in i CE-märkningen. I de fall man utför CE-märkning enligt modul A (egenkontroll) så kan nya varianter hanteras ganska enkelt då nya leveranser kommer i fråga.

Men i de all man gör Typprovning (Modul B) kombinerad med olika tillverkningskontroller (Modul C, D, E, F, G eller H) är det speciellt viktigt att man täcker in så många varianter som möjligt. Allt för att minska kostnader för eventuell om-certifiering.

Grundregeln är följande:

 1. Dela upp din produkt i lämpliga delar, bestående av delvis fullbordade maskiner och ibland färdiga och CE-märkta noder. Glöm inte att apparat/styrskåp skall uppfylla EMC och LVD.
 2. Skapa riskbedömning för varje nod (och variant) och genomför den handlingsplan som hör till denna.
 3. Bestäm ”styrkan” på eventuella lokala säkerhetskretsar t.ex. ett lokalt nödstopp. Här måste du bestämma om vilka standarder för säkerhetskretsar du skall följa, PLx eller SILx. Glöm inte validera säkerhetskretsarna och dokumentera detta. (EN 13849-1, -2 och EN 62061)
 4. Skapa bruksanvisningar för varje nod (och variant) på det källspråket som du jobbar i. Det kan t.ex. vara SE eller EN . Varianter numrerar du på ett intelligent sätt så att du kan använda ett ”single source” verktyg och bygga dina manualer i. Använd gärna Zerts verktyg CLM.
 5. Tagga samtidigt en bilddatabas med de språkområden bilderna är tänkt användas i och lägg in databasen för bruksanvisningar.
 6. För varje ny leverans
 • Plocka ihop den tekniska dokumentation på de noder som din leverans innehåller.
 • Skapa en övergripande riskbedömning för de sammansatta noderna ink lev. Handlingsplan. Glöm inte att transport skall bedömas riskerna för.
 • Dimensioner ”styrkan” på övergripande säkerhetskretsar t.ex. nödstopp som stoppar alla ingående delar på ett säkert sätt. Glöm inte validera säkerhetskretsarna och dokumentera detta.
 • Skapa en övergripande Bruksanvisning som beskriver hur den sammansatta maskinen körs.
 • Stäm av att din tekniska dokumentation uppfyller de lagdrivna kraven. Här kan du med fördel använda tjänsten Zert RMp
 • Skapa EG-försäkran om överensstämmelse för det språkområde du levererar din produkt till. Använd vår guide för att skapa din EG-försäkran på valfritt språk.
 • Signera EG-försäkran och bifoga en kopia med instruktionen.
 • Montera CE-märkskylt på den sammansatta produkten.
 1. Nästa leverans så behöver du i normalfallet endast gå igenom punkt 6 och du spara på så sätt mycket tid och konsulttimmar.

Vi har även prisvärda abonnemang för mindre projekt – Zert-CE märkning