De byggprodukter som omfattas av harmoniserade standarder måste prestandadeklareras och CE-märkas för att få säljas. Ansvaret att undersöka om produkten berörs ligger hos den som tillverkar byggprodukter. Tillverkaren är den som själv tillverkar eller låter någon annan tillverka en byggprodukt som sedan säljs under eget namn eller varumärke. Även den som säljer en byggprodukt tillverkad av någon annan räknas som tillverkare enligt byggproduktförordningen när försäljningen sker under eget namn eller varumärke.

Harmoniserade standarder

Alla harmoniserade standarder går att hitta med verktyget Nando på EU:s officiella hemsida. Där finns också information när standarden kan börja användas och när standarden måste användas. Tiden däremellan är en såkallad samexistensperiod. Den är till för att tillverkarna ska kunna hinna med allt som krävs innan CE-märkning måste göras.

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

I standardens ZA-bilaga anges bland annat vilket system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (ett så kallat AVCP-system) som gäller för produkten, det vill säga i vilken utsträckning tillverkaren måste ta hjälp av ett oberoende tredjepartsorgan för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda. Vilka uppgifter tillverkaren respektive de oberoende tredjepartsorganen har i de olika AVCP-systemen framgår av bilaga V till byggproduktförordningen.

Prestandadeklaration av byggprodukter

När produktens prestanda har blivit bedömd enligt metoderna i den harmoniserade standarden, kan tillverkaren upprätta en prestandadeklaration. När en prestandadeklaration är upprättad och underskriven är tillverkaren ansvarig för att uppgifterna är korrekta och att den angivna prestandan överensstämmer med den faktiska prestandan.

Det som ska ingå i deklarationen är förutbestämt i byggproduktförordningen och till viss del även i den specifika harmoniserade standarden. I prestanda deklarationen finns det information om:

  • vem som är tillverkare av produkten,
  • kontaktuppgifter till tillverkaren,
  • vilket AVCP-system som gäller för produkten,
  • om ett anmält organ varit inblandat,
  • prestanda för produktens egenskaper.

För byggprodukter som säljs i Sverige ska prestandadeklarationen vara skriven på svenska.

Innehåller en produkt kemikalier som är upptagna på kandidatlistan ska information om detta medfölja prestandadeklarationen. För kemiska varor kan det redovisas i säkerhetsdatabladet. Icke kemiska varor i BVDn, Byggvarudeklarationen. Boverket hänvisar till expertmyndigheterna Kemikalieinspektionen och ECHA (European Chemichals Agency)

CE-märkning av byggprodukter

När tillverkaren upprättat en prestandadeklaration ska produkten CE-märkas. CE-märkningen innehåller förutom CE-symbolen även en sammanfattning av informationen i prestandadeklarationen. Märkningen ska också innehålla prestandadeklarationens referensnummer och produkttypens unika identifikationskod, så att det går att koppla ihop CE-märkningen med den underliggande prestandadeklarationen.

CE-märkningen ska finnas på produkten, märkningen ska vara synlig, läsbar och outplånlig. Om CE-märket inte får plats på produkten eller är omöjligt att fästa, kan den istället finnas på förpackningen eller medföljande dokument.

Boverket rekommenderar att CE-märkningen skrivs på svenska för produkter som säljs Sverige.

Frivillig CE-märkning

Det är endast för byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard som prestandadeklaration och CE-märkning är obligatorisk. Andra byggprodukter går att CE-märka på frivillig väg. Tillverkaren kan då vända sig till ett tekniskt bedömningsorgan för att begära en europeisk teknisk bedömning, ETA.

Med en ETA som grund kan produktegenskaperna anges i prestandadeklarationen för att CE-märka produkten. Det är helt frivilligt att begära en ETA. Fördelarna med att frivilligt CE-märka sin byggprodukt är bland annat att det kan underlätta att komma in på andra länders marknader.

Andra CE-märkningar

Vissa byggprodukter omfattas av andra regelverk som ställer krav på CE-märkning. Om en produkt är, eller ska vara, CE-märkt enligt annan lagstiftning, kan tillverkaren vända sig till ansvarig myndighet för produkten för att få reda på sin roll enligt den lagstiftningen. Se länk relaterad information till Marknadskontrollrådets sida om olika myndigheters ansvarsområde.

Exempel på produkter som ska CE-märkas enligt annan lagstiftning är ventilationssystem. Det är Arbetsmiljöverket som är huvudmyndighet för det området.

Zert kan hjälpa ditt företag med CE-märkning av byggprodukter

Vi på Zert hjälper er gärna med frågor och funderingar när det gäller CE-märkning både i projekt och för företagens egna produkter. 

Kontakta oss om du vill veta mer eller har frågor.

I webbtjänsten Zert RM kan du genomföra alla typer av riskbedömningar. Allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.

Zert har stöd för att följa upp kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation.

Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp dina maskiner. Genom att samla alla ingående komponenter, dess leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.

Du kan också lägga upp checklistor för att utföra periodiska kontroller med olika intervall.

boverkets hemsida kan du läsa mer om regler för tillverkare av byggprodukter.