Kravet på nödstopp är en av de viktigaste delarna som behandlas i maskindirektivet, vid ett plötsligt fel eller en oförutsedd händelse ska maskinen omedelbart kunna stängas av på ett säkert sätt.

Kortfattat så kan kravet summeras med att en maskin skall vara försedd med en eller flera nödstoppsanordningar som gör det möjligt att avvärja överhängande fara eller fara som redan uppstått.

En maskin skall vara försedd med en eller flera nödstoppsanordningar som gör det möjligt att avvärja överhängande fara eller fara som redan uppstått

Det finns dock några undantag, där kravet på nödstopp inte gäller:

 • Där en maskin i vilken en nödstoppsanordning inte skulle minska risken, antingen beroende på att den inte skulle förkorta stopptiden eller beroende på att anordningen skulle göra det omöjligt att vidta de särskilda åtgärder som den aktuella risken kräver, samt
 • bärbara handhållna och/eller handstyrda maskiner

Nedan följer några krav på nödstopp enligt maskindirektivet 2006/42/EG:

 • Nödstoppet skall ha klart identifierbara, klart synliga och lättåtkomliga manöverdon.
 • Nödstoppet till maskinen ska stoppa de farliga händelserna så snabbt som möjligt, utan att ge upphov till ytterligare risker.
 • Nödstoppet ska vara byggt och installerat så att ingen behöver tänka på konsekvenser av att trycka på nödstoppet.
 • En nödstoppskrets ska vara byggd på en sådant vis att ingen funktion kan användas om nödstoppet är intryckt. Det finns dock undantag där vissa rörelser av skyddskaraktär får förekomma.
 • Nödstoppet ska vara aktiverat tills nödstoppsanordningen återställts.
 • Återställning av anordningen får ej starta maskinen automatiskt utan endast möjliggöra start.

Kategorisering av nödstopp

Nödstopp kan indelas i två olika stoppkategorier, Stoppkategori 0 och Stoppkategori 1. Stoppkategori 0 avlägsnar omedelbart all kraft och frikopplar alla delar och potentiella rörelser bromsas.

Stoppkategori 1 är ett styrt stopp där kraften är kvar tills maskinen är säkert stoppad, därefter kopplas kraften bort.

Mer information om hur nödstopp kan konstrueras finns i SS-EN ISO 13850:2015 – Maskinsäkerhet – Nödstoppsutrustning – Konstruktionsprinciper

För att nödstoppets tillförlitlighet ska vara tillräcklig, klassificeras det enligt en säkerhetsnivå som bedöms utifrån PL (Performance level) eller SIL (Safety Integrety Level).
Detta utförs enligt standarden SS-EN ISO 13849-1:2016 – Maskinsäkerhet – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem – Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper.
Bedömningen av PL-nivån ska göras i samband med riskbedömningen av maskinen/maskinlinjen.

SIL utförs enligt standarden SS-EN 62061 Maskinsäkerhet – Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetssystem. Bedömning av SIL-nivå görs också vid riskbedömningen på samma sätt som för PL-nivån.

Vad är PL?

PL (Performance Level) är ett teknikneutralt begrepp som går att använda för elektriska, mekaniska, pneumatiska och hydrauliska säkerhetslösningar. 

När klassificeringen av PL är genomförd ska nödstoppanordningen verifieras för att säkerställa att den erforderliga PL-nivån är uppnått och en bruksanvisning upprättas. Därefter görs en validering och test för att se att nödstoppsanordningen fungerar på tilltänkt sätt. Detta enligt standarden SS-EN ISO 13849-2:2012 – Maskinsäkerhet – Styrsystem – Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem – Del 2: Validering.

Bruksanvisningen ska innehålla all information som krävs enligt standarden, uppgift om hur man provar kretsen är en viktig del.

Förutom specifikt nödstopp så gäller standarden SS-EN ISO 13849-1:2016 för alla säkerhetskretsar för maskiner så som exempelvis pneumatiska stoppklackar, ljusridåer m.m.

Vad kan Zerts konsulter hjälpa er med?

Zerts experter inom säkerhetssystem erbjuder tjänster inom validering och verifiering av säkerhetskretsar. Vi kan ge stöd för både Performance level enligt EN13849-1 samt SIL enligt SS-EN 62061, EN61511 / EN61508.

Zert kan erbjuda ett stort antal tjänster mot slutanvändare inom tillverknings- och processindustrin. Några exempel är:

 • Riskbedömningar/Processäkerhetsanalyser för att avgöra vilka funktioner som behöver kompletteras med elektriska/elektroniska skydd i form av säkerhetsfunktioner.
 • Riskbedömning för att bestämma säkerhetsfunktionernas ”styrka” både PL och SIL enligt standardernas godkända metoder.
 • Verifiera och validera säkerhetskretsar för maskiner SS-EN ISO 13849, SS-EN 62061 och säkerhetskritiska system för processindustrin IEC 61511.
 • Ge stöd i alla steg vid utveckling, konstruktion och provning av säkerhetsfunktionerna.
 • Ge stöd kring detaljer i säkerhetsfunktionernas komponenter och programvara.
 • Vägledning kring vilken dokumentation som ska tas fram under de olika utvecklingsstegen. (Testprotokoll, bruksanvisning osv)
 • Projektledning – att föra en säkerhetsfunktionerna till godkännande och CE-märkning i samarbete med konstruktörer och vid behov 3:e partsorgan.
 • Samt utbildningar inom standarderna EN13849, SS-EN 62061 och EN61511 / EN61508.

Läs mer om Zerts konsulttjänster.

Om ni är intresserade av att ta hjälp av Zerts konsulter eller bara vill veta mer, kontakta oss