Kemikalieinspektionen har gjort en tillsyn av bland annat vanliga elektriska produkter visar att drygt var fjärde produkt innehåller otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet enligt lagstiftningen. Det rör bland annat ämnen som bly och klorparaffiner.

– I de flesta svenska hem finns olika elektriska produkter så som cykellampor, mobilladdare och köksvågar. För att minska de negativa hälso- och miljöeffekterna är det viktigt att apparaterna inte innehåller skadliga ämnen. Skadliga ämnen så som bly eller kortkedjiga klorparaffiner i elektriska produkter medför risker främst vid tillverkning av produkterna och när de blir till avfall, säger Charlotte Rahm, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Sammanlagt kontrollerades 132 produkter, varav 79 var elektriska. 20 % av de 132 produkterna innehöll otillåtna ämnen i halter över gränsvärdet. Av de 79 elektriska produkterna var det 27 % som innehöll otillåtna ämnen. De ämnen som hittades var främst bly, kortkedjiga klorparaffiner och kadmium.
Totalt inspekterades 64 företag i projektet.

Under 2019 genomfördes tillsynen i fyra delprojekt där Kemikalieinspektionen tittade på produkter i museibutiker, batterier och batteriprodukter, musikelektronik samt ett samarbete med Elsäkerhetsverket.

– Det vanligaste har varit att vi hittat bly i lödningar på elektriska produkter. Det behöver inte medföra fara för konsumenten eftersom lödningarna oftast är dolda inuti produkten. Bly är dock ett mycket giftigt ämne som kan skada nervsystemet och det är dåligt när det kommer ut i miljön, säger Charlotte Rahm.

En stor del av produkterna saknade rätt märkning

Kemikalieinspektionen tittade också på huruvida de elektriska produkterna hade rätt märkning. Enligt lag ska elektriska produkter vara märkta med CE-märkning, kontaktadress till tillverkare och importör, samt ID-märkning.

– Många produkter saknade CE-märkning och kontaktuppgifter. Att märkningen inte är korrekt kan tyda på att produkten inte har genomgått alla de kontroller som krävs enligt lagstiftningen, säger Charlotte Rahm.

Alla företag vars produkt innehöll ett förbjudet ämne har angivit att de slutar sälja den aktuella produkten och vidtar åtgärder för nya leveranser av samma vara. Vad gäller bristande märkning har företagen angivit att de ska vidta åtgärder för kommande leveranser.

– Det är extra viktigt att importerande företag ställer krav på sina leverantörer men även återförsäljare kan göra skillnad genom att integrera kemikaliekraven med övriga kvalitetskrav. På så sätt blir även inköpsfunktionerna på företaget involverade i kemikaliearbetet. Är man tillverkare eller importör av elektriska produkter finns även anledning att kontrollera att produkterna är korrekt märkta. Att en produkt saknar korrekt märkning kan ge upphov till en miljösanktionsavgift, säger Charlotte Rahm.

Vad kan Zert hjälpa till med?

Zert erbjuder konsultation och applikationer för CE-märkning, riskbedömning samt skapande av den tekniska dokumentationen som behövs, samt granskning av befintlig dokumentation.

Med våra applikationer RM och CLM får ditt företag allt som behövs för att möta kraven ovan vilket även innefattar checklistor, organisering av skyddsronder och skapande av stilmallar till er tekniska dokumentation.

Zert har även ett tjänstepaket för att komma i mål med CE-märkning enligt maskindirektivet.
https://www.zert.se/ce-markning-md/

Mer information hittar du på Zerts hemsida, boka ett demo eller läs mer om konsulttjänsterna.

Källa: Kemikalieinspektionen