Säkerhetssystem inom industrin ser lite annorlunda ut idag tack vare den tekniska utvecklingen som skett inom området. Funktioner i maskiner bygger alltmer på system som är elektriska och elektroniska, det ställer även högre krav och kunskap kring hur man hanterar säkerheten för dessa maskiner där enskilda delar påverkar säkerhetsrisken.

SIL-klassning

För att hantera förändringarna så har 2 standarder IEC EN 61508 och IEC 61511 tagits fram, dessa har utvecklats för att hantera funktionssäkerheten. I standarderna använder man främst metoden SIL – -Safety Integrity Level för att mäta och bedöma risker för funktionerna i system och maskiner. En funktion kan ex. vara ett överfallsskydd, där man gör en bedömning hur en sådan funktion kan reducera en säkerhetsrisk på maskinen.

SIL är uppdelad i 4 klassningsnivåer för säkerhet där SIL1 är den lägsta nivån och SIL4 den högsta där den högre siffran innebär högre riskreducering.

sil

Grunden för SIL-klassning är strukturerat i att identifiera samtliga säkerhetsfunktioner i systemet. Nästa steg är genomförandet av en SIL-riskanalys för att få fram vilken nivå delarna hamnar i, alltså vilken riskreduktion de kan ge och ledningen bestämmer vilken risk som är acceptabel. Efter det byggs och kontrolleras systemen enligt de krav som ställts upp under riskanalysarbetet. Systematiskt så följer man sedan upp för att sänka alla sina risker ner till den acceptabla nivån och behåller dem där under systemets livstid.

Fördelar med SIL är att man får ett fungerande säkerhetssystem, man reducerar riskerna för driftstopp och det ger på så sätt minskade kostnader.

Vi kan hjälpa er med er SIL-klassning – kontakta oss