För vilka gäller den nya föreskriften om smittrisker som började gälla den 19 november 2018?

Föreskriften gäller alla (även studerande) som har arbetsuppgifter som medför att man utsätts för smittrisker.

Det är arbetsgivaren som är ansvarig att denna föreskrift efterföljs. Arbetsgivaren är även ansvarig för att inhyrd arbetskraft följer föreskriften och är medveten om smittrisker.

Vad ska göras om smittorisker finns:

Det ska finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete där man undersöker arbetsförhållanden och bedömer risker i verksamheten. Om verksamheten innehåller arbetsmoment som innebär smittorisker ska det finnas dokumenterat i en riskbedömning:

Riskbedömningen ska innehålla:

  • Vilka arbetsmoment som innebär smittrisk
  • Hur infektion kan orsakas av smittrisk
  • Hur allvarlig konsekvensen är av smittrisken
  • Hur lång tid en arbetare riskerar att utsättas för smittoämnen under arbetet.

Det ska även finnas åtgärder av arbetsgivare för att undvika att smittoämnen sprids och se till att arbetare i så liten utsträckning som möjligt utsätts för smittoämnen.

Andra viktiga punkter i föreskriften:

  • En arbetstagare som jobbar där smittrisker finns ska ha arbetskläder och arbetsgivaren ska tvätta dem utan kostnad för arbetstagaren.
  • Avfallsbehållare ska finnas för vassa föremål med smittrisk. Behållaren ska vara märkt och får ej återanvändas.
  • Det finns två nya sanktionsavgifter. Om inte avfallsbehållare finns och är märkta för vissa typer av avfall som vassa föremål eller om en anställd utsatts för allvarlig smitta och det inte dokumenterats korrekt.

Vad kan Zert hjälpa till med?

Har ni frågor eller behöver hjälp med att upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete eller utföra riskbedömning enligt AFS 2018:4, kontakta Zert:s konsultavdelning Selecto.

Läs mer om Selecto

I webbtjänsten Zert RM kan du genomföra alla typer av riskbedömningar. Allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.

Zert har stöd för att följa upp kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation.

Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp din tryckbärande anordning. Genom att samla alla ingående komponenter, dess leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.

Du kan också lägga upp checklistor för den periodiska kontrollen. Sedan välja hur ofta de ska genomföras och vilken checklista som ska användas.

Du kommer att få en påminnelse via e-post när den periodiska kontrollen ska utföras. Checklistorna kan du fylla i på plats med Zert RM i mobilen och sedan arkivera dem i Zert RM.

Läs mer om Zert RM

Källa:  https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/