Den 1 december kommer nya föreskrifter för användning och kontroll av trycksatta anordningar att börja gälla – AFS 2017:3.

Hittills så har detta reglerats av arbetsmiljöverkets föreskrifter; AFS 2006:4-användningen av arbetsutrustning, AFS 2005:3 – besiktning av trycksatta anordningar och AFS 2002:1-användningen av trycksatta anordningar.

Exempel på trycksatta anordningar:

 • Pannor för kraft- eller värmeproduktion
 • Tryckkärl i processer, till exempel massakokaren och kemiska reaktorer
 • Centralgassystem
 • Kokgrytor
 • Lagringstankar för gas, till exempel gasoltankar, svaveldioxid och tankar för lagring av djupkylda flytande gaser
 • Cisterner för lagring av flytande fluider
 • Tryckluftsbehållare med tillhörande tryckluftssystem
 • Kylmaskiner

Huvudsyftet med förändringarna är att det upplevts som väldigt krångligt då det finns ett flertal föreskrifter för trycksatta anordningar. Man vill med AFS 2017:3 underlätta för arbetsgivaren att hålla koll på vad som gäller.

Några av förändringar är:

 • Det finns nu möjlighet att själv sätta intervall för återkommande besiktning genom program för riskanpassad kontroll av tryckbärande anordningars skick.
 • Kring placeringen av trycksatta anordningar – En riskbedömning ska utföras där det innefattas användning, fortlöpande tillsyn, kontroll, risk för skada på anordningen, samt risker om en olycka inträffar.
 • Egenbesiktningen försvinner men inte förrän avtalsintervallet löper ut. Senare kommer egenbesiktningen ersättas av kontroll av tredjepart.
 • Hårdare regler för att det ska finnas program för fortlöpande tillsyn. Finns inget program eller riskbedömning kan sanktionsavgifter dömas ut.
 • Ständig övervakning av trycksatta anordningar införs (inte bara, som tidigare, för pannor). – Om inte åtgärder görs och dokumenteras på rätt sätt, införs ständig övervakning på alla typer av anordningar, inte bara pannor (som tidigare).
 • Krav på undersökning och riskbedömning skärps – det kommer finnas en koppling till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det kommer även innebära hårdare krav på dokumentation av arbete.

På Zert kan vi hjälpa er med både riskbedömning och se till att ni får ett bra efterlevnadsmaterial och dokumentation, så att ni uppfyller den nya föreskriften för trycksatta anordningar.

Vi har både erfarna konsulter inom riskhantering och bra program: Zert RM

Kontakta oss så får du veta mer!