Från och med den 20 april 2016 kommer lågspänningsdirektivetdirektivet 2006/95/EC som hanterar regler rörande ELEKTRISK UTRUSTNING AVSEDD FÖR ANVÄNDNING INOM VISSA SPÄNNINGSGRÄNSER ersättas av direktivet LVD 2014/35/EU. Det nya direktivet är justerat enligt den Nya Ramverkslagstiftningen som EU har men behåller samma syfte: Att den inre marknaden för elektrisk utrustning inom Europa ska fungera och att det ska finnas en hög skyddsnivå för medborgarna.  Huvudförändringarna i det nya direktivet berör:

  • Referensnummer för modellen YYYY / No / UE
  • Definitioner: Horisontella tillägg från NFL
  • Mer detaljerade beskrivningar från NFL angående ekonomiska operatörer.
  • Harmoniserade standarder och presumtion om överenskommelser: Hänvisningar till förordningen(EU) No 1025/2012 för European Standardiseringsorganisationen.
  • CE-märkning: Hänvisningar till förordningen (EC) No 765/20085

Utkastet för guiden för det nya direktivet hittar ni här:  Guidance document on the Low Voltage Directive transition from 2006/95/EC to 2014/35/EU