Vi spenderar många av våra timmar på jobbet och då är det även viktigt att vi arbetar i en bra miljö. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsmiljön är god och att ingen skadar sig eller blir sjuk på grund av sitt arbete. Med arbetsmiljö menar man alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska och fysiska förhållanden. Genom att jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren tillsammans med skyddsombud och arbetstagare undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp risker i arbetsmiljön. Det viktiga är att detta också är en naturlig del i den dagliga verksamheten.

SAM

SAM som är förkortningen av systematiskt arbetsmiljöarbete innehåller regler och krav på hur man ska organisera arbetsmiljöarbetet. Dessa krav kan man hitta igen här: 

Kortfattat så innehåller reglerna 12 paragrafer med allt från definitioner till krav på organiseringen av arbetsmiljöarbetet och vilka aktiviteter som ska genomföras. Kraven hjälper arbetsgivaren att hantera alla delar och skapa en bra arbetsmiljö. En aktivitet är undersökningar och riskbedömningar.

Riskbedömning

Risk innebär sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall i arbetet ska ske och vad som blir följden av detta. Risker i arbetet behöver undersökas och bedömas systematiskt, det kan man göra genom dagliga undersökningar eller skyddsronder. Under dessa går man igenom vilka risker som finns i arbetsmiljön och på vilket sätt man ska åtgärda dessa risker. Man genomför en riskbedömning.  Hur ofta dessa undersökningar ska genomföras beror på hur riskfylld verksamheten är, denna information kan man bland annat få från arbetsmiljöverket.

På Zert kan vi hjälpa er med er riskbedömning – kontakta oss!

Arbetsmiljöverkets roll

Arbetsmiljöverket har det statliga uppdraget att se till att arbetsmiljölagar följs. Detta gör man genom ett antal olika aktiviteter, man tar fram föreskrifter som förtydligar arbetsmiljölagen, de tar fram statistik och sprider information. Arbetsmiljöverket utför även inspektioner på arbetsplatser där man kontrollerar om arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljöreglerna. Syftet är även att stärka arbetsgivarens förmåga att hantera och åtgärda riskerna. Om man hittar brister i arbetsmiljön så informerar man om dessa på plats och även skriftligt och man beskriver även hur man kan få hjälp att förbättra och åtgärda dessa brister.

Läs mer om arbetsmiljöverket här: