Lagen och det sunda förnuftet står förenade när det kommer till maskiner: ingen som använder dem ska behöva utsättas för risker. I den här artikeln får du veta hur du ser till att dina maskiner följer både lagen och det sunda förnuftet.

Olyckor och ohälsa är två ovälkomna gäster. För att du som äger maskiner ska kunna mota dem i grind finns tydliga lagar för vad som gäller.

Maskindirektivet slår fast hälso- och säkerhetskraven

Maskindirektivet slår fast vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner som släpps ut på EU-marknaden. Du som tillverkar maskiner ska se till att någon gör en riskbedömning för att fastställa de hälso- och säkerhetskrav som gäller. Därefter ska du konstruera och tillverka maskinen med hänsyn till resultatet av riskbedömningen.

Alla maskiner på EU-marknaden ska CE-märkas

För att visa att dina maskiner uppfyller maskindirektivet ska du CE-märka dem. Det gäller alla maskiner som ska ut på EU-marknaden. CE-märkningen visar att dina maskiner uppfyller maskindirektivets krav, vilket gör att de får säljas fritt på marknaden.

Så uppfyller du maskindirektivets krav

För att uppfylla maskindirektivets krav kan du använda dig av en harmoniserande standard, framtagen utifrån direktivets krav. En av dessa standarder är ISO 12 100. Denna standard är en så kallad A-standard vars mål är att ge dig de principer du behöver för att utföra en riskbedömning.

Hur går riskbedömning enligt ISO 12 100 till?

Riskbedömningen enligt ISO 12 100 innehåller två delar: en riskanalys och en riskbedömning.

Riskanalys och riskhantering enligt ISO 12 100

Del 1: Riskanalysen

1. Maskinens begränsningar

Riskbedömningen börjar med att du fastställer maskinens begränsningar under dess livslängd. Det omfattar:

 • den avsedda användningen
 • den potentiella felanvändningen
 • rörelseområden och utrymmeskraven
 • livslängden
 • serviceintervallerna
 • miljön som maskinen ska stå i
 • o.s.v.

2. Riskidentifiering

Riskbedömningen fortsätter med en riskidentifiering. Här ska du identifiera förutsebara risker under alla faser av maskinens livscykel, d.v.s:

 • transporten
 • idrifttagningen
 • användningen.

3. Riskuppskattning

Slutligen ska du uppskatta risken på varje fas. Den risk som förknippas med en viss fas beror på:

 • hur allvarlig skadan kan bli
 • hur sannolikt det är att skadan uppstår.

Del 2: Riskvärderingen

Om din riskanalys visar att du behöver riskreducera någonting ska du välja lämpliga skyddsåtgärder och därefter utföra steg 1–3 i riskanalysen igen. Konstruktören måste därefter kontrollera om det tillkommer ytterligare riskkällor eller om andra risker ökar när de nya skyddsåtgärderna är på plats.

Få hjälp av Zert med riskbedömningen

Att bedöma risk på rätt sätt är viktigt. Därför är det avgörande att någon med erfarenhet är involverad i arbetet.

Kontakta oss om du behöver hjälp med din riskbedömning.

Vi har även prisvärda abonnemang för mindre projekt – Zert-CE märkning