Den 1:a januari 2021 träder AFS 2020:1 i kraft som handlar om arbetsplatsens utformning. Bland annat kommer nya regler om byggherrars, Bas-P och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen och skärpta regler om tillgänglighet. Även krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning samt personalutrymmen och utrymmning tas upp.

Den nya föreskriften ersätter föreskrifterna nedan som upphör att gälla den 31:a december 2020:

  • Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
  • Arbete i stark värme (AFS 1997:2)
  • Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2)
  • Skyltar och signaler (AFS 2008:13)

Vikten av arbetsplatsens utformning

Att arbetsplatsen är trivsam och utformad för de specifika arbetsuppgifter som ska genomföras är viktigt både för företaget och de anställda. Arbetsplatsen ska vara säker och kännas trygg, en bra utformning underlättar och uppmuntrar till säkrare beteenden bland de anställda.

Om arbetsplatsen blir större eller mindre måste nya bedömningar göras utifrån de aktuella förutsättningarna. En bra genomtänkt utformning av arbetsplatsen underlättar kommunikation och kan ge inspiration samt öka kreativiteten. Det underlättar om man tar hänsyn till dessa frågor redan i planeringen av en ny arbetsplats.

Säkra utrymmningsvägar för personer med funktionsnedsättning

Enligt AFS 2020:1 ska arbetsplatser utformas så att de blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Till exempel bredden på dörrar och att det finns säkra utrymmningsvägar. Dessa krav gäller för alla nybyggda arbetsplatser samt även vid större ombyggnationer. Lokaler som används för arbete där full funktionsförmåga krävs är undantagna.

Generellt krav på tillräckligt rörelseutrymme

Kravet på att det ska finnas tillräckligt rörelseutrymme för att kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt har skärpts. Det gäller arbetsmoment där man behöver vrida, huka eller böja sig ned. Tidigare fanns ett allmänt råd att det skulle vara 0,8 meter fritt arbetsutrymme inom vård och omsorg. Nu är det alltså ett generellt krav som gäller för alla verksamheter.

Projektera för en god arbetsmiljö med riskbedömning

Under projekteringen ska förslag till utformningen av den färdiga byggnaden granskas, för att bedöma om kraven i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter uppfylls. För att förebygga arbetsmiljörisker ska man arbeta med dessa grundprinciper under planering och projektering:

  1. Identifiera och undvika risker.
  2. Bedöma risker som inte kan undvikas.
  3. Hantera riskerna enligt a-e.
a. Åtgärda riskerna vid källan.
b. Ersätta farliga ämnen med ämnen som är ofarliga eller mindre farliga, så långt det är möjligt.
c. Prioritera gemensamma skyddsåtgärder framför individuella.
d. Ta hänsyn till den tekniska utvecklingen.
e. Ta hänsyn till människors olika förutsättningar.

Zert kan riskbedömning

Behöver ditt företag hjälp med riskbedömning i ett projekt eller på din arbetsplats så kan du ta hjälp av våra kunniga konsulter. Vi har erfarenhet av både mindre projekt och miljardprojekt. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

Till kontaktformulär

Läs mer om arbetsmiljöverkets nya föreskrift här.