Under 2015 reviderades ISO 9001. I den här artikeln går vi igenom de viktigaste förändringarna med fokus på riskbaserat tänkande.

Revideringen av ISO 9001 slog fast att ett riskbaserat tänkande nu ska genomsyra hela organisationen. Det ersätter “förebyggande åtgärder” från den gamla standarden och innebär att olika risker i processerna ska identifieras med en lämplig metod.

Riskbaserat tänkande kan också hjälpa till att identifiera möjligheter, som är den positiva sidan av risk. Genom att hantera både risker och möjligheter effektivt skapar du en bra bas för att förbättra kvalitetsledningssystemets verkan. Tänk på risker hela tiden förändras, till exempel när du tar in nya leverantörer eller ändrar i processer.

142_riskbaserat_tankande

Ett riskbaserat tänkande ska genomsyra hela organisationen enligt ISO 9001.

Andra viktiga förändringar i ISO 9001

Här kommer några andra viktiga förändringar i ISO 9001:

  • I den nya standarden har alla ledningssystemstandarder gemensam struktur.
  • I den nya standarden har högsta ledningen, och inte ledningens representant, ansvaret för att ledningssystemet ger resultat. Ledningssystemets arbete ska kopplas till organisationens affärsplan och mål.
  • I den nya standarden finns krav på omvärldsanalys. Några av de punkter du bör titta på är: lagar och förordningar, ny teknologi, konkurrenter, kundkrav, leverantörer och hur era produkter påverkar ur ett hållbarhetsperspektiv. Få hjälp med vilka förordningar och lagar som gäller.
 • Den nya standarden lägger större fokus på att koppla värdeskapande flöden till affärsprocesser. Vem har ansvaret och vem har behörighet att göra vad?

ISO:s kommité för kvalitetsledning har tagit fram en matris som hjälper dig hålla koll på förändringarna från den gamla standarden.

Så hanterar du både riskerna och möjligheterna i din organisation

Det är viktigt att du lyckas hantera både riskerna och möjligheterna i din organisation, då kan du skapa en bra grund för att förbättra verkan hos kvalitetsledningssystemet, uppnå bättre resultat och förebygga negativa effekter. Dit når du genom att:

  • jobba med förebyggande åtgärder för att minska riskerna och eliminera tänkbara avvikelser
  • analysera de avvikelser som redan skett för att se till att det inte sker igen och att de förebyggande åtgärderna är lämpliga utifrån de avvikelser som kan ske
 • se till att även hantera och ta tillvara på de möjligheter som uppstår i din organisation, dessa möjligheter kan leda till att man inför nya arbetssätt, lanserar nya produkter eller börjar använda ny teknik.

Vill du ha hjälp med ert riskbaserat tänkande Hör av dig till oss.

Vi har även prisvärda abonnemang för mindre projekt – Zert-CE märkning