Det är långt i från självklart att industriprodukter kan röra sig fritt på EU-marknaden. För att det ska vara möjligt har EU tagit fram gemensamma regler för alla länder som tillsammans utgör marknaden. Regler som omfattar alla ekonomiska aktörer i leveranskedjan.

EU strävar mot att skapa en så effektiv inre marknad för industriprodukter som möjligt. För att produkterna ska vara säkra för människor, djur och egendom samtidigt som de kan röra sig fritt på marknaden har EU genom åren arbetat fram en lagstiftning som består av väsentliga krav eller andra rättsliga krav, produktstandarder, standarder och regler.

Lagstiftningen omfattar dig som på något sätt är en ekonomisk aktör i leveranskedjan, t.ex:

  • tillverkare
  • godkänd företrädare
  • distributör
  • importör.

Ett komplett system av lagar för hela kvalitetskedjan

Lagstiftningen är ett komplett system som bakar ihop alla delar i produktsäkerhetslagstiftningen. Tillsammans skapar de en kvalitetskedja för EU:

harmoniseringslagstiftning

Kvaliteten i systemet i sig är beroende av marknadskontrollen och kontroller av produkter från tredjeländer. Alla dessa aspekter måste behandlas lika i hela EU:s produktsäkerhetslagstiftning. Om en länk i kedjan försvinner eller är svag, påverkas hela kvalitetskedjan.

EU-lagstiftningens har växt fram successivt

EU:s lagstiftning för industriprodukter har utvecklats under de senaste 40 åren. År 1985 utvecklade de den så kallade ”nya metoden” som bidrog till att begränsa lagstiftningen till grundläggande krav. Alla tekniska detaljer anges från och med nu i europeiska harmoniserade standarder.

Sedan kom den så kallade ”nya lagstiftningen” som antogs i juli 2008. Den ”bygger på den nya metoden och kompletterar den övergripande rättsliga ramen med alla nödvändiga instrument för en effektiv bedömning av överensstämmelse, ackreditering och marknadskontroll, även kontroll av produkter från länder utanför unionen” (källa: Blue Guide 2014).

CE-märkning – beviset för att en industriprodukt följer EU-lagstiftning

För att dina produkter ska få fri rörlighet på den inre marknaden ska de CE-märkas. Märkningen visar att produkten stämmer med den EU-lagstiftning som gäller för produkten, alltså att den är säker för både människor, djur och egendom och därför får cirkulera fritt på marknaden. Det är endast produkter som föreskrivs som ska märkas.

Det är tillverkarens ansvar att se till att produkten som släpps ut på EU-marknaden CE-märks och har konstruerats, tillverkats och kontrollerats enligt regelverket. För det mesta kan tillverkaren själv säkerställa det här men i vissa fall krävs ett tredjeparts organ.

Hur går en CE-märkning till?

Först gäller det att kontrollera om din produkt överhuvudtaget ska CE-märkas, vilka krav som ställs på CE-märkningen och om det krävs ett tredjepartsorgan för att upprätta CE-märkningen. Allt detta kan du hitta i EU:s direktiv.

Sedan behöver du testa och kontrollera att produkten överensstämmer med EU-lagstiftningen, här behöver du bl.a. göra en riskbedömning. Sedan ska en teknisk dokumentation upprättas som överensstämmer med de relevanta krav som ställs i direktivet. Till det här ska du även ta fram en EG-försäkran.

Även du som inte tillhör leveranskedjan kan behöva CE-märka

Även om du inte ser dig som en del av leveranskedjan kan det finnas tillfällen då du ansvarar för CE-märkningen. Som maskinägare eller arbetsgivare ansvarar du t.ex. för CE-märkningen om du slår ihop två eller fler maskiner till en maskinlinje som styrs och fungerar som en enhet. I det här fallet behöver du en ny CE-märkning för hela enheten.

Ett annat fall där du är ansvarig även om du inte är en del av leveranskedjan är om maskinen är tillverkad före 1995 och inte är CE-märkt. Då ligger ansvaret på dig som sätter maskinen i bruk att undersöka, riskbedöma, åtgärda och uppfölja enligt AFS: 2006:4. När maskinen sedan satts i bruk är det arbetsgivarens ansvar att utföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt svenska förordningar.

Produkterna måste gå att spåra

För att marknadskontrollmyndigheterna ska kunna hitta bevis på att en produkt följer EU:s lagar samt spåra de ekonomiska aktörerna i distributionskedjan finns så kallade spårbarhetskrav. Spårbarhetskraven gör det alltså möjligt att spåra en produkt som inte överensstämmer med kraven och identifiera vem som är ansvarig. Därefter kan produkterna enkelt t.ex. återkallas.

För dig som tillverkare eller säljare av industriprodukter betyder spårbarhetskravet att du ska märka dina produkter. Du väljer själv det spårbarhetssystem som du tycker är lämpligast för just dina produkter, tillverknings- eller distributionssystem. Du ska ange:

  • namn
  • registrerat firmanamn eller registrerat varumärke
  • en kontaktadress på produkten (eller på förpackningen eller på ett dokument om det inte är möjligt att fästa kontaktadressen på produkten).

Få hjälp med hela processen

Zert ger stöd och vägledning genom hela processen för CE-märkning. Vi har prisvärda abonnemang för mindre projekt – Zert-CE märkning 

På zert.se kan du även få en gratis EG-försäkran för din maskin – använd vår guide

Kontakta oss så hjälper vi dig genom hela processen med att följa EU:s produktbestämmelser – från riskbedömning till EG-försäkran och CE-märkning.