Den 1 november 2019 träder en ny föreskrift i kraft gällande Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3). Denna föreskrift riktar sig åt de arbeten där risker och ohälsa kvarstår trots systematiskt arbetsmiljöarbete och kräver att arbetare i dessa områden ska få medicinska kontroller och arbetsgivare ska anordna dem.

Denna föreskrift ersätter 1 november medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6. Tanken bakom denna föreskrift är att den ska vara tydligare och stämma bättre mot EU direktiv och kända arbetsmiljörisker, Samt för att få tydlighet vad de gäller sanktionsavgifter.

Syftet med de medicinska kontrollerna är att upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön, skydda känsliga personer, kontrollera att arbetstagare har tillräcklig fysisk och psykisk förmåga för att utföra arbetet och förebygga olycksfall.

Vad är nytt i AFS 2019:3?

I denna föreskrift tillkommer nya områden såsom:

 • handintensivt arbete,
 • arbete med kvicksilver.

Ändringar som har genomförts gäller:

 • nattarbete,
 • arbete med bly,
 • klättring med stor nivåskillnad.

Några av områdena som tas upp i föreskriften:

 • arbete där vibrationer förekommer,
 • handintensivt arbete,
 • nattarbete.

Även arbete med:

 • vissa kemiska produkter,
 • fibrosframkallande damm, 
 • bly, kadmium eller kvicksilver,
 • klättring med stor nivåskillnad,
 • rök- och kemdykning, eller dykeriarbete.

Tjänstbarhetsintyg

Arbeten i vissa exponeringar omfattas av krav på medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Utan ett sådant intyg får man inte arbeta med vissa arbeten såsom:

 • bly,
 • kadmium,
 • klättring med stor nivåskillnad (13 m),
 • rök-kemdykning.

Det finns nya yrkesgrupper som kan omfattas av denna föreskrift här är några av dessa grupper:

 • lokalvårdare,
 • montörer,
 • slaktare,
 • de som arbetar vid löpande band, till exempel inom fiskindustrin.

Dessa yrkesgrupper omfattas på grund av att de utför snabba handledsrörelser med kraft och om detta inte genomförs på ett säkert och hälsosamt sätt som omfattas av krav på medicinska kontroller.

Alla skador, olyckor eller ohälsa ska alltid i första hand förebyggas genom det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva.

Om du vill veta mer om föreskriften kan du kontaka Zert här.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/medicinska-kontroller-i-arbetslivet-afs-20193-foreskrifter/