Arbetsmiljöverket tog fram föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) den 31 mars 2016. Reglerna togs fram för att göra det enklare för arbetsgivare att arbeta förebyggande mot ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, att konsekvent undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Samt åtgärda de risker som identifierats.

Mitt i coronapandemin har personal inom vård och omsorg har haft högre belastning än någonsin. Samtidigt har många andra branscher ställt om till arbete hemifrån, vilket har gjort att den fysiska arbetsmiljön har varit i fokus. Nu lägger Arbetsmiljöverket fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön så att inte den hamnar i skymundan.

OSA-föreskrifterna utvärderas

Nu pågår en utvärdering av OSA-föreskrifterna ur ett externt perspektiv. Arbetsmiljöverket för samtal med fack- och arbetsgivarorganisationer, forskare och övriga intressenter som berättar hur de tillämpar föreskrifterna och hur de jobbat med OSA-frågor sedan föreskrifterna infördes för fem år sedan. Den färdiga utvärderingen blir en del i att bedöma om det finns ytterligare behov av insatser för att stödja tillämpningen.

– Det är viktigt för oss att kunna ge stöd så att våra föreskrifter fungerar fullt ut på dagens arbetsmarknad. Därför välkomnar vi parternas bidrag i detta arbete. Ingen ska behöva bli sjuk, skadad eller i värsta fall dö på grund av sitt arbete, säger Ulrich Stoetzer, arbetsmiljöexpert på Arbetsmiljöverket.

Nedan följer några konkreta exempel på vad arbetsgivaren kan göra för att förebygga att ohälsa uppstår på arbetsplatsen.

  • Ohälsosam arbetsbelastning: Se till att resurserna anpassas till vilka krav som ställs i arbetet. Om kraven är större än resurserna, kan arbetsgivaren till exempel minska arbetsmängden, prioritera om eller öka bemanningen.
  • Arbetstid: Vissa typer av arbetstider, som skiftarbete, nattarbete, långa arbetspass eller att förväntas vara ständigt nåbar kan påverka hälsan negativt. Då är det särskilt viktigt att ta hänsyn till det när arbetstiden förläggs, och se till att motverka eventuella hälsorisker.
  • Kränkande särbehandling: Var tydlig med att kränkande särbehandling inte accepteras, exempelvis klargjort i en policy samt ha rutiner för vad som ska göras om kränkande särbehandling uppstår. I rutinerna ska det bland annat framgå hur och var den utsatta snabbt kan få hjälp. Man kan ta stöd av till exempel företagshälsovård

I vårt webbaserade system Zert RM finns det stöd och färdiga mallar för att arbeta med OSA-föreskrifterna, läs mer Zert RM här!

Här hittar du OSA-föreskrifterna på Arbetsmiljöverkets hemsida.