Den 20 april började nya regler gälla för elektriska produkter –ELSÄK-FS 2016:1, ELSÄK-FS 2016:2, ELSÄK-FS 2016:3. Dessa nya regler berör både regler för elektrisk utrustning och elektrisk kompatibilitet –EMC. Tyvärr kunde dock inte hela direktivet för EMC implementeras då man på myndigheten inte kunde föreskriva krav om bland annat skadeförebyggande arbete. Därför beslutade regeringen att en ny förordning för EMC – ELSÄK-FS 2016:4. Den ger nu elsäkerhetsverket rätten att implementera de delar som berör skadeförebyggande arbete. Ändringen i den nya föreskriften innebär även att:

  • Tillverkares, importörers och distributörers skyldigheter när det finns skäl att tro att en produkt inte uppfyller kraven förtydligas. De ska
    – vidta korrigerande åtgärder om en produkt inte uppfyller kraven,
    – återkalla produkten när det behövs, och
    – underrätta Elsäkerhetsverket om bristen och de åtgärder som vidtagits.
  • Det införs en skyldighet för tillverkare, importörer och distributörer att dokumentera sin del i leveranskedjan för produkter de tillhandahåller.

 

De nya direktivet ELSÄK-FS 2016:4 för EMC börjar gälla den 1 juni 2016 och innehåller alltså de förändringar man gjort i ELSÄK-FS 2016:3.

Vill ni veta mer om ändringar för elektriska produkter eller vill ha hjälp med ny märkning kontakta oss på Zert

Det blir även skärpta krav på dokumentation i de nya föreskrifterna och vi kan hjälpa er med att säkra teknisk dokumentation – Läs mer om vårt program CLM

Läs även mer på elsäkerhetsverkets hemsida