Boverket har fått i uppgift från regeringen att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. I arbetet med översynen har Boverket tagit fram en ny regelmodell för byggprocessen ska bli enklare och mer effektiv.

Den nya regelmodellen

Den nya modellen innebär att bygg- och konstruktionsreglerna ska bestå av färre regler och utformas som funktionskrav. Reglerna ska på sikt innehålla betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder eller hänvisningar till andra myndigheters och organisationers föreskrifter och riktlinjer.

Boverkets nya regelmodell utgör ett första steg i en längre process. Målet är att samhällsbyggnadssektorn ska få utökade möjligheter och större ansvar för att utveckla byggandet.

Den nya regelmodellen ger samhällsbyggnadssektorn de förutsättningar den efterfrågar och behöver för att kunna vara mer proaktiv och ansvara för lösningar som möter de utmaningar som sektorn står inför, exempelvis hållbarhet och ekonomi. Samhällsbyggnadssektorn har expertisen och kan antas fördela resurserna effektivare och vara bättre på att identifiera vilka lösningar som behöver utvecklas.

Expertkompetens i samhällsbyggnadssektorn

Den nya regelmodellen kommer att ge bättre förutsättningar för de företag som vill bli mer innovativa. Men företag kan fortfarande använda de metoder de tillämpar i dagsläget. Den nya regelmodellen kommer i högre grad belysa byggherrens ansvar och därmed leda till ett ökat behov av expertkompetens vad gäller byggnaders utformning med hänsyn till funktionskraven.

Remiss och arbetet framåt

Regler för skydd mot buller remissbehandlas just nu. Arbetet med översynen av övriga områden i Boverkets bygg- och konstruktionsregler har startat och kommer att pågå under några år framöver.

Mer information om Boverkets arbete med översynen av reglerna