Truckar är inblandade i många arbetsolyckor som händer i Sverige. Lagerarbetare, maskinoperatörer och truckförare är de som oftast råkar ut för olyckor kopplade till truckar.

Många olyckor sker i samband med truckar

Den vanligaste orsaken till en olycka kopplat till truckar är att föraren tappar kontrollen över trucken, kolliderar, välter, inte använder trucken på rätt sätt eller klämmer fötter och ben. Men också förslitningsskador på framförallt nacke, skuldror och rygg. Därför finns det regler som särskilt handlar om arbete med truckar.

Regler och riskbedömning för arbete med truckar

I Arbetsmiljöverkets föreskrift användning av truckar (AFS 2006:5) står det att man ska undersöka och riskbedöma användning av truckar systematiskt. Sikten måste vara tillfredsställande och trucktrafiken ska vara avgränsad från gående personer. Lastbilsflak och liknande ska vara säkrade innan en truck kör ut på flaket. Om bälte finns i trucken ska föraren använda det.

När riskbedömning av arbete med truckar utförs ska dessa punkter särskilt undersökas:

  • truckarnas egenskaper,
  • hur truckarna ska användas,
  • miljön där truckarna ska användas,
  • de belastningsergonomiska förhållandena,
  • behovet av skyddsutrustning,
  • arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper,
  • behovet av skötsel och underhåll av trucken.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper är skriftligt dokumenterade. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet är personligt och ska innehålla vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. Om tillståndet saknar dessa uppgifter riskerar arbetsgivaren en sanktionsavgift mellan 15 000 – 150 000 kr. Med arbetsuppgifter menar man exempelvis vilka typer av gods föraren får hantera, användning av utbytbar utrustning, tillfälliga personlyft, körning på väg, samt inom vilka lokaler eller områden som föraren får använda truck.

Risker med att köra truck

Ofta inträffar olyckor när föraren tappar kontrollen över trucken. Om föraren har skymd sikt kan trucken krocka med människor, andra truckar eller andra hinder. En vanlig olycka är att stuka foten vid av och påstigning, eller att fötter och ben kläms när man på en truck med ståplatta kör mot något och instinktivt sätter ut en fot för att bromsa. Truckföraren och människor runt trucken kan bli skadade av gods som faller ner från truckgafflarna eller från pallställ. Truckkörning riskerar också att ge förslitningsskador.

Arbetet med truckar är ofta ensidigt. Det kan ge besvär i rygg, nacke och skuldror eftersom kroppen belastas på samma sätt under lång tid. Truckförare arbetar ofta i vridna arbetsställningar och får förslitningsskador av upprepade ofördelaktiga vridningar i nacken. Ofta uppstår det för att få bra sikt när de ska placera gods på höga höjder och precisionsarbete när de manövrerar trucken. Föraren har blicken fäst i den riktning som han eller hon kör, medan resten av kroppen måste vara anpassad till förarplatsen och manöverreglaget. Detta är en vanlig orsak till att truckförare får besvär i nacke och skuldror.

Risker vid laddning av elektriska truckar

Många bränder startar vid laddning av batterier på elektriska truckar och laddningsplatsen är därför ett särskilt viktigt område att se över.

Under laddning kan explosionsfarliga gaser uppkomma, se därför till att ventilationen är tillräcklig, att laddningsplatsen är tydligt märkt och att utrymmet ovanför, under och runt om trucken är fritt från brännbart material.

Kortslutning i laddaren innebär risk för antändning, se till att montera laddaren på ett underlag som är fritt från brännbart material. Skada på laddningskabeln medför risk för kortslutning, anpassa därför kabellängden och häng upp laddningskabeln. En brandsläckare bör finnas tillgänglig nära laddningsstationen och även på trucken.

Zert kan hjälpa ditt företag med riskbedömning

Våra konsulter kan hjälpa till med riskbedömning av arbete med truckar och andra moment på ert företag. Vi är experter inom riskhantering och kan erbjuda helhetslösningar.

Du kan läsa mer om våra konsulttjänster här eller kontakta oss om du vill veta mer eller har frågor.

I webbtjänsten Zert RM kan du genomföra alla typer av riskbedömningar. Allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.