På grund av sitt häftiga och snabba brandförlopp finns det lagar och regler som reglerar hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva ämnen. Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter för allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. I och med detta upphör följande författningar helt eller delvis att gälla.

 • SÄIFS 1998:7 Sprängämnesinspektionens föreskrifter om brandfarlig gas i lös behållare upphävs i sin helhet.
 • SÄIFS 2000:4 Sprängämnesinspektionens föreskrifter om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas upphävs i sin helhet.
 • SÄIFS 1990:2 Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel upphävs i de delar som behandlar brandfarlig gas dvs både kraven och de tillhörande allmänna råden. Krav och allmänna råd avseende brandfarlig vätska fortsätter dock att gälla.
 • SÄIFS 1996:2 Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen upphävs i de delar som behandlar brandfarlig gas samt de allmänna råd som behandlar brandfarlig vätska dvs både kraven och de tillhörande allmänna råden för gas, samt de allmänna råd som behandlar brandfarlig vätska. Kraven, det vill säga de § som avser brandfarlig vätska, fortsätter dock att gälla.

Syftet med föreskriften är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom. Flera av föreskrifterna är skrivna på 90-talet men är nu uppdaterade och sammanslagna. Bestämmelserna riktar sig mot de som ska hantera, eller hanterar brandfarlig gas men även aerosolbehållar med brandfarligt innehåll. I bestämmelserna finns däremot inget produkt-, konstruktions- eller tillverkningskrav på behållarna.

Avgränsningar för föreskriften MSBFS 2020:1

Föreskriften MSBFS 2020:1 omfattar följande produkter och områden.

 • Gasflaskor,
 • Cisterner,
 • Rörledningar,
 • Sprayburkar,
 • installationer och liknande inom industrin,
 • i bostäder,
 • drivmedelsstationer,
 • butiker och andra verksamheter.

Föreskriften MSBFS 2020:1 omfattar inte följande produkter och områden.

 • gasinstallationer i fordon,
 • gasinstallationer i fartyg, där relgering finns i en annan författning,
 • ammoniak,
 • ledningssystem för naturgas i gasfas med drifttryck som överstiger 4 bar (0,4 MPa) övertryck.

Två nya handböcker ger stöd

Som ett stöd till föreskriften har MSB även tagit fram två handböcker.

Handbok: Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker

Denna handbok riktar sig till dig som driver eller jobbar i en butik som säljer behållare som innehåller brandfarliga gaser eller vätskor i någon form samt gasapparater.

Handbok: Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet

På MSB:s webbplats hittar du den nya föreskriften och information om vilka gamla föreskrifter som upphör att gälla.

MSBFS 2020:1 föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Behöver ni hjälp med klassning eller riskbedömning av explosionsfarliga områden kontakta Zerts konsultavdelning.