Den 1 augusti så gäller nya föreskrifter för statliga myndigheter då det gäller Risk och sårbarhetsanalyser. Till grund för de nya föreskrifterna ligger de nya förordningen 2015:1 052 om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap som gäller från 1 april i år.

Föreskrifterna har inte förändrats avsevärt mycket, det som är nytt är tidsintervallet för redovisning till av Risk och sårbarhetsanalyser. De myndigheter som enligt förordningen eller beslut av MSB ska redovisa risk och sårbarhetsanalys, ska göra det vartannat år istället för varje år.

En annan förändring är att myndigheter även ska beakta de scenarion som MSB beslutar om. Detta för att man redan nu ska föra in scenarion i föreskrifter så att myndigheterna är förberedda på att det i vissa fall kommer användas i det fortsatta Risk och sårbarhetsanalys-arbetet för myndigheternas planering. Planeringen ska säkerställa att vissa samhällsviktiga funktioner kan upprätthållas i en kris eller vid en samhällsstörning som pågår under längre tid. Inte alla myndigheter omfattas av kravet på scenarion utan bara de som MSB fattat beslut om. Inga sådana beslut kommer dock fattas under 2016.

Läs mer om de nya föreskrifterna MSBFS 2016:7

Kontakta oss på Zert om ni vill ha mer information om föreskrifter eller hjälp med er riskhantering, vi har även prisvärda abonnemang för mindre projekt – Zert-CE märkning