Vad är ISO 45001?

ISO 45001 är i grund och botten en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö och ersätter den tidigare standarden OHSAS 18001. Standarden är framtagen för att säkerställa arbetarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Standarden är framtagen av totalt 86 länder där Sverige haft en drivande roll.

Vad är syftet med ISO 45001?

Syftet med standarden är minska olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar inom organisationer. För att göra det finns det ett antal krav uppställda. Här är några exempel på kraven som finns i ISO 45001:

  • Hur ett systematiskt och bra arbetsmiljöarbete ska bedrivas och hur bra det efterlevs.  
  • Mer aktivt arbete med psykosociala frågor som trakasserier, stress och mobbing inom en organisation.
  • Hur stöd ska finnas för arbetare som behöver det.
  • Ledningens engagemang för arbetsmiljöfrågor och krav på att all personal (även konsulter) ska vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

Vilka kan använda standarden?

Standarden kan tillämpas på alla organisationer oavsett storlek och område.  

Enligt ISO 45001 ska riskbedömningar och möjlighetsbedömningar finnas inom organisationen, de ska utföras efter målen som organisationen satt upp för systemet.

För att certifieras enligt standarden krävs att ledningssystem för arbetsmiljö finns och att alla krav i standarden är uppfyllda.

Vad får man ut av standarden?

  • Ni får en bekräftelse att ni följer lagar och regler för arbetsmiljö
  • Ni får en minskad sjukfrånvaro
  • Stärker ert varumärke
  • Enkelt att inkorporera med andra ledningssystem (ISO9001, ISO14001)
    ”Företag som redan är kvalité-miljö certifierade har en underlättad integrering till arbetsmiljö.”

Hur kan Zert hjälpa företag att certifieras enligt ISO 45001?

Webbtjänsten Zert RM innehåller allt du behöver för ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom din verksamhet:

I Zert RM kan du genomföra alla dina typer av riskbedömningar, allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer.

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter.

Zert har stöd för att följa upp kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation.

Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp olika projekt exempelvis: Verksamhetens tryckbärande anordning med samtliga ingående komponenter och dess leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.

Du kan bygga upp skyddsronder/periodiska kontroller inom verksamheten via checklistor på ett enkelt sätt.

Du kommer att få en påminnelse via e-post när den skyddsrond/ periodiskkontroll ska utföras. Checklistorna kan du fylla i på plats med Zert RM i mobilen och sedan arkivera dem i Zert RM.

I Zert RM kan användas för rapportering av incidenter, olyckor och förbättringsförslag inom din verksamhet.

I Zert RM finns det en överblicksbild för din verksamhet där syns bland annat antalet riskbedömningar som görs på varje avdelning och hur många åtgärder som finns .

Läs mer om Zert RM

ISO 45001 – Occupational health and safety – https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html