Det bästa sättet att förebygga risker är att göra riskbedömningar för att hitta vilka risker som finns och sedan ta fram åtgärder som gör att risken minskar eller inte längre kan uppstå. Arbetsmiljöverket tar fram föreskrifter för olika områden som underlättar arbetet med arbetsmiljöfrågor. För kemiska risker gäller föreskriften AFS 2011:19. Där går det bland annat läsa hur kemiska riskkällor i arbetet ska förebyggas.

Information om riskbedömningar och dokumentation AFS 2011:19

I föreskriften går det läsa att en undersökning och riskbedömning ska utföras så fort förhållandena i verksamheten kräver det. Lossning av kemikalier är ett exempel på ett sådant förhållande som bör riskbedömas. Även innan arbete i cisterner utförs eller andra utrymmen där sämre luft finns kan innebära risker. Det ska även utföras riskbedömningar och undersökningar innan tillfälliga/permanenta förändringar görs i verksamheten.

Arbete får inte påbörjas innan en undersökning och riskbedömning har genomförts. Nödvändiga åtgärder måste vidtas för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det är arbetsgivarens ansvar att dessa föreskrifter följs.

Innan riskbedömningen påbörjas ska också säkerhetsblad för kemikalierna finnas.

Vid riskbedömningar ska de väntade riskerna identifieras och riskkällorna ska ha ett namn som ej skiljer sig från märkningen av produkten. Det ska även finnas information om datum för riskbedömningen, vilka delar av verksamheten som har riskbedömts, vilka utrymmen som riskbedömts, åtgärder och handlingsplan från riskbedömning, ansvarig person för åtgärder, deltagare i riskbedömning och upprättade dokument.

För varje riskkälla ska följande nedtecknas:

  • typ av farlighet, (t.ex. brandfarlig, kan ge allergi)
  • på vilken plats den förvaras och annars förekommer
  • om hygieniskt gränsvärde finns
  • vilka andra särskilda regler som kan gälla för riskkällan

Faktorer som ska bedömas i riskbedömningen är exempelvis, risker vid inandning, hudkontakt, brandrisk, explosionsrisk, m.m.

Det ska finnas skriftliga rutiner för hantering och skyddsinstruktioner samt andra rutiner är nödvändiga för verksamheten och ska vara tillgängliga för de som ska utföra arbetet. Rörledningar med kemikalier ska vara märkta med flödesriktning och ämne.

Föreskrifterna ändras från den 1 november 2019

Den 1 november 2019 ändras lydelsen av 37 a, 37 f, 37 g, 38 och 50 §§. Bland annat påverkas skrivningar som definierar vissa allergiframkallande kemiska produkter och som handlar om medicinska kontroller. Den nya lydelsen av dessa paragrafer framgår i ändringsföreskriften 2019:9.  

Medicinska kontroller i arbetslivet

För ytterligare läsning kan du titta på vår artikel om AFS 2019:3, där kan du läsa om den nya föreskriften för medicinska kontroller i arbetslivet. https://www.zert.se/afs-20193-ny-foreskrift-om-medicinska-kontroller-i-arbetslivet/

Zert kan hjälpa er på flera sätt när det gäller kemiska risker

Denna artikel ger en kortfattad beskrivning om det innehåll som finns i AFS 2011:19. För att se föreskriften i sin helhet, klicka här för att komma till arbetsmiljöverkets hemsida. Kontakta Zert om du vill ha hjälp med riskbedömning i just er verksamhet.

Våra konsulter har lång erfarenhet av riskbedömning och kan hjälpa er att riskbedöma alla delar av er verksamhet.

I webbtjänsten Zert RM kan riskbedömning av kemiska risker genomföras och all information som behövs enligt AFS 2011:19 är lätt att lägga in. En handlingsplan genereras med en enkel knapptryckning och mejl skickas till den person som är ansvarig för åtgärderna. Den personen kan gå in på Zert RM och se hela sin handlingsplan. Checklistor för olika arbeten och skyddsronder är lätt att bygga upp i systemet och genomföra inför riskabelt arbete och i förebyggande syfte. Det går lika bra att jobba med Zert RM i mobiltelefonen, surfplattan eller datorn.

Är du intresserad av att se mer av Zert RM kan du lätt boka ett demo här.

För verksamheter som tillverkar, importerar eller använder kemiska ämnen eller beredningar omfattas även av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach-förordningen). Enligt förordningen är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare skyldiga att spara all information som behövs för tillämpningen av förordningen i 10 år och i vissa fall även utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport.

(Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19)

För verksamheter som tillverkar kemikalier och skriver dokument på flera språk, kan vi även erbjuda Zert CLM som innehåller allt du behöver för att skapa, samla, underhålla och publicera flerspråkig teknisk dokumentation och eftermarknadsmaterial. Programmet är kraftfullt, användarvänligt, lätt att anpassa efter dina behov och finns alltid tillgängligt på webben.