ISO 20607 är en standard som tagits fram för att förbättra kvaliteten på bruksanvisningar och underlätta användning av produkten.

Instruktioner är en något som användare förväntar sig att få när de köper en produkt, men ändå är dessa viktiga dokument ofta dåligt skrivna, illa översatta eller ofullständiga. Viktiga produktegenskaper kan vara beskrivna på ett oförståeligt sätt och information om funktioner, inställningar och faror kan saknas helt. Allt detta trots att kraven för bruksanvisningar har definierats i maskindirektivet sedan början av 90-talet.

Kunskap och erfarenhet om maskinen eller manualskrivande är just nu något styr som hur en bruksanvisning kommer att utformas, vilket också skapar en stor variation i kvalité och innehåll i en manual. Genom att ta fram ISO-20607 skapades även ett gemensamt ramverk för hur man tillverkar en bruksanvisning ur ett säkerhetsperspektiv, samt en standard för struktur, innehåll, format m.m.

Ett delmål med standarden är i slutänden att den ska bli harmoniserad mot maskindirektivet, vilket också innebär att om man följer vägledningen så uppfylls också kraven angivna i direktivet gällande dokumentation.
Denna standard är en typ-B standard, vilket innebär att den är mer generell och applicerbar på en större skala maskiner.

ISO 12100 och andra standarder ger allmän vägledning om innehållet i maskinhandböckerna, men aldrig på utformningen av manualen. ISO och IEC skapade ett gemensamt projekt för att utveckla en gemensam standard för manualer och bruksanvisningar. Detta gjordes tillsammans med personer som har kompetens inom tekniska ritningar, produktdefinitioner och relaterad dokumentation, dokumentation och grafiska symboler, samt de personer som arbetat med att skapa IEC 62079.

Hur uppkom standarden?

År 2001 publicerade IEC IEC 62079, Förberedelse av instruktioner – Strukturering, innehåll och presentation. Denna standard var början på ansträngningarna att skapa ett gemensamt designbehov för instruktionerna från produkttillverkarna till användarna. IEC 62079 återkallades och publicerades som IEC 82079-1, Förberedelse av bruksanvisningar – Strukturering, innehåll och presentation – Del 1: Allmänna principer och detaljerade krav. Den andra upplagan av denna standard publicerades 2019.

År 2014 började ISO/TC 199 arbeta med en standard som fokuseras på maskinbyggare och användares behov. Ursprunget till denna standard kommer från Europa, med beaktande av EU-maskindirektivet EN 415-3, ISO 10218 och ett dokument från Nederländerna. Det resulterade i att standarden, ISO 20607, Maskinsäkerhet – Bruksanvisning – Allmänna principer skapades. Standarden blev godkänd och publicerad i början av juni 2019.

Vad finns i ISO 20607?

Standarden beskriver hur du bör utforma bruksanvisningen och hur informationen ska presenteras, täckande alla faser av en maskins livscykel. Det innebär hur den ska uppdelas, vad som ska vara uppdelat, förslag på rubriker och vad de måste innehålla. Utöver kapiteluppdelning beskriver ISO-20607 även hur man bör uttrycka meningar, vilken storlek varningstexter ska ha, utformning och tabeller samt symboler enligt IEC 82079-1:2012.

Även information för användare om hur kvarstående risker ska presenteras framgår i denna standard. Strategier för riskreducering för maskiner står angivet i ISO 12100:2010.

Utöver hårdvara beskrivs det även kort om riskreduceringar för IT-system (brandväggar, antivirus) och hur man bör underhålla och serva system för att motverka intrång.

Tjänstepaket för ISO 20607

Zert erbjuder ett tjänstepaket som innehåller det du behöver för att producera en bruksanvisning i Zert CLM som följer den nya standarden Maskinsäkerhet – Bruksanvisning – Allmänna principer (ISO 20607:2019).

Med färdiga mallar kommer du snabbt igång med arbetet.

Kontakta oss för mer information!

Standarden finns att köpa på ISO:s hemsida: https://www.iso.org/standard/68519.html