Arbetsmiljöverket håller nu på med ett större utvecklingsarbete där man vill se över hur man utformar och följer upp sina föreskrifter. Ett förslag i detta utvecklingsarbete är att man vill minska de 72 föreskriftshäften man har idag till 17. I dessa föreskrifter finns idag cirka 2300 arbetsmiljöregler. Arbetsmiljöreglerna kommer att hålla samma krav och ge samma skydd som idag.

Portal för att hantera dina lagkrav

Arbetsmiljöverket vill skapa användarvänliga och pedagogiska lösningar för att hjälpa olika målgrupper i deras arbetsmiljöarbete. Ett av förslagen är en vägvisande portal, här ska du enkelt kunna hitta de regler som gäller dig som ansvarig, arbetsgivare, byggherre eller projektör. Alla har sina egna ingångar i regelstrukturen. Detta ska göra att det blir enklare att förstå och följa reglerna och skapa en struktur som ger förutsättningar för fler enhetliga och relevanta regler.

I portalen ska regler finnas kring systematiskt arbetsmiljöarbete, regler om organisatorisk och social arbetsmiljö och regler om första hjälpen och krisstöd. Andra regler kommer sorteras in i föreskriftshäften som berör arbetsmiljörisker, användning av arbetsutrustning och utformningen av arbetsplatser.

Föreskrifterna ska bli mer riskbaserade

Då användare uttryckt ett behov att förstå hur en regel är kopplat till risken så vill arbetsmiljöverket att regelförnyelsen utgår ifrån risker. Ett exempel är att en regel för en viss risk inleds med regler för riskbedömningar och det systematiska arbetsmiljöarbetet, sedan kan man får information om olika riskområden och kemiska hälsorisker för att sedan hamna på bestämmelser för ett visst specifikt ämne.

Kan komma beslut i början av 2018

Arbetsmiljöverkets generaldirektör kommer i början av 2018 besluta om man ska följa den föreslagna strukturen och detta kan sedan sjösättas tidigast mot slutet av 2021.

Läs mer om den nya regelstrukturen på arbetsmiljöverkets hemsida.

Kontakta oss på Zert så kan vi hjälpa dig med dina riskbedömningar eller systematiska arbetsmiljöarbete.