Byggherren ansvarar för att välja lämpliga byggprodukter med bedömda egenskaper till projektet. Som stöd i det valet finns information som lämnas med produkten. Det finns olika sätt att bedöma byggprodukters egenskaper och därmed också olika sätt att lämna informationen.

Krav på lämplighet

I varje land gäller nationella byggregler. Det är viktigt att använda byggprodukter som klarar de krav som ställs i respektive land.
I Sverige får bara lämpliga byggprodukter användas. En byggprodukt är lämplig om den bidrar till att den färdiga byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande krav.

Kraven på byggnader och andra anläggningar framgår av tillämpningsföreskrifter från myndigheter, exempelvis Boverkets byggregler.

Det är byggherrens ansvar att använda byggprodukter som är lämpliga för avsedd användning.

Olika bedömningssätt

Byggherren ska kunna avgöra produktens lämplighet med hjälp av informationen som tillverkaren lämnar om produkten.
Byggprodukters egenskaper kan vara bedömda på olika sätt. Produkterna kan vara CE-märkta, typgodkända, certifierade eller tillverkade av en certifierad fabrik. För byggprodukter med bedömda egenskaper behöver ingen egen provning utföras.

Många byggprodukter ska vara CE-märkta

Sedan den 1 juli 2013 måste många byggprodukter ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta.

Prestandadeklarationen och CE-märkningen ger tillförlitliga uppgifter om relevanta produktegenskaper. Att en byggprodukt är CE-märkt innebär inte att den automatiskt är godkänd och lämplig att använda. Det är byggherren som måste bedöma om den är lämplig att använda i just ditt projekt.

Själva CE-märkningen är ett ansvar för tillverkaren. Därför har inte myndigheterna några listor över vilka produkter på den svenska marknaden som är CE-märkta. Exempel på produkter som omfattas av krav på CE-märkning är brandvarnare, fönster, trägolv och kaminer. Exempel på produkter som inte omfattas är vattenkranar, garderober och köksinredning.

CE-märkningskravet gäller för produkter som omfattas av en harmoniserad standard. Det finns en lista över alla harmoniserade standarder.

Typgodkännande

Byggprodukter som inte omfattas av kravet på CE-märkning kan vara typgodkända. Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. Typgodkännande innebär att byggprodukten är lämplig för användning. I sådana fall behöver byggherren inte göra någon egen bedömning.

I Sverige finns det inga krav på obligatoriskt typgodkännande av byggprodukter.

När en byggprodukt omfattas av kravet på CE-märkning får typgodkännande inte längre finnas för den typen av produkt, och befintliga typgodkännanden upphör att gälla.

Andra bedömningssätt

Byggprodukter som inte omfattas av kravet på CE-märkning kan vara certifierade eller tillverkade i en fabrik vars tillverkningskontroll har certifierats. Certifieringen görs av ett tredjepartsorgan som är kompetent och oberoende. Vanligtvis är ett sådant organ ackrediterat.

Certifieringen innebär att man ska kunna lita på den redovisning av produktens egenskaper som medföljer, men du måste själv bedöma om produkten är lämplig att använda i ditt fall.

Språket i produktdokumentationen

Byggprodukter som säljs i Sverige ska ha dokumentation på svenska. Det gäller prestandadeklarationer, bruksanvisningar, kemikalieinformation och säkerhetsföreskrifter.

Om produkterna köps utomlands måste byggherren själv ta ansvar för att förstå informationen om produkten. Det kan innebära att man måste ta hjälp av någon annan för att förstå informationen.

Läs mer om byggherrens ansvar över produktdokumentationen.