Dokumentation som byggherren ansvarar för

Den dokumentation som byggherren ansvarar för är prestandadeklarationen, CE-märkningen, typgodkännande och certifiering. Vi går in närmare på varje del och vad det är som behövs.

Prestandadeklaration

I prestandadeklarationen finns bland annat om den CE-märkta bygg- eller anläggningsproduktens egenskaper. Vad som ska ingå i deklarationen är bestämt i den europeiska byggproduktförordningen och till viss del i den harmoniserade standarden som gäller för produkten.
I prestandadeklarationen finns det information om;

  • vem som tillverkat produkten,
  • kontaktuppgifter till tillverkaren,
  • vilket AVCP-system som gäller för produkten,
  • om ett anmält organ har varit inblandat, och
  • prestanda för produktens väsentliga egenskaper.

Prestandadeklarationen kan följa med produkten i pappersform eller elektroniskt (e-post). Den kan också finnas tillgänglig på webben. Köparen har alltid rätt att få en papperskopia på begäran.

Det är tillverkaren själv som gör prestandadeklarationen för sin produkt, och som sedan CE-märker den.

CE-märkning

CE-logo

CE-märkningen är i princip en sammanfattning av prestandadeklarationen. CE-märkningen finns på produkten eller på dess förpackning, eller på ett medföljande dokument.

Kontakta oss vid frågor om CE-märkning av byggprodukter.

Typgodkännande

Illustration, typgodkännanegaffel, Boverket

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. Typgodkännandet får bara utfärdas om produkten inte omfattas av kravet på CE-märkning.

Typgodkända byggprodukter har bedömda egenskaper i de delar som anges i typgodkännandet och är märkta med en särskild symbol. Märkningen finns på produkten, förpackningen eller i medföljande dokument.

Certifiering

Byggprodukter som inte omfattas av kravet på CE-märkning kan vara certifierade eller tillverkade i en fabrik vars tillverkningskontroll har certifierats. Utformningen av sådan dokumentation varierar.

Vem gör vad utöver dokumentation?

Utöver byggherrens ansvarsområde så har en rad aktörer olika ansvar gällande byggprodukter.

Vill du läsa mer om de olika ansvarsområdena för byggprodukter kan du göra det på PBL kunskapsbanken.

Boverket

Utövar marknadskontroll i försäljningsledet av byggprodukter. Boverket har även huvudansvaret i Sverige att informera av vad CE-märkning av byggprodukter innebär.

Kommunen

Kommunen handlägger och fattar beslut i lov- och anmälningsärenden. Det är också kommunen som har tillsynsansvar över byggandet.

Tillverkaren av en byggprodukt

Ska prestandadeklarera och CE-märka byggprodukten. Tillverkaren ansvarar för att informationen i CE-märkningen stämmer.

Importören och distributören

Ansvarar för att produktens prestanda upprätthålls och att dokumentationen följer med vid leverans.

Har ni några frågor gällande regelverk eller CE-märkning, läs mer om de tjänster och produkter som vi erbjuder på vår hemsida.