Som tillverkare av en maskin har man enligt maskindirektivet vissa krav som man måste uppfylla. Innan man säljer eller tar en maskin i bruk inom EES-området så måste man skapa och underteckna en försäkran om överensstämmelse och fästa ett CE-märke på maskinen. Genom detta garanterar man att maskinen uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskinen. Ett annat viktigt krav är att det ska finnas med en korrekt bruksanvisning.

Bruksanvisning

Bruksanvisningen ska finnas på det officiella språk som man talar i det land maskinen släpps ut på marknaden. Man kan även skicka med en bruksanvisning som är översatt, men det ska finnas ett original på ”rätt” språk. Det enda undantaget är om man har specialiserad personal som tar hand om underhållet av maskinen, då kan den delen i bruksanvisningen även i originalet finnas på det språk som den personalen förstår. I bruksanvisningen ska det finnas hur man använder maskinen på rätt sätt men även beskriva ev. felaktig användning

Bruksanvisnings innehåll

 • Namn på och fullständig adress till både tillverkaren och representant.
 • Maskinens beteckning så som den är angiven på själva maskinen
 • EG-försäkran om överensstämmelse eller ett dokument som anger innehållet i EG-försäkran om överensstämmelse och uppgifter om maskinen
 • En allmän beskrivning av maskinen.
 • De ritningar, diagram, beskrivningar och förklaringar som är nödvändiga för drift, underhåll och reparationer av maskinen och för att kontrollera om den fungerar korrekt.
 • En beskrivning av arbetsstation(er) som sannolikt kommer att bemannas av operatörer.
 • En beskrivning av hur maskinen är tänkt att användas.
 • Varningar för hur maskinen inte får användas men som erfarenheten visar kan förekomma.
 • Monterings-, installations- och anslutningsanvisningar för maskinen, inklusive ritningar, diagram och fästanordningar samt uppgift om det chassi eller den anläggning som maskinen ska monteras på.
 • Anvisningar om installation och montering för att minska buller eller vibrationer.
 • Anvisningar för idrifttagande och användning av maskinen och, om nödvändigt, instruktioner för utbildning av operatörer.
 • Information om kvarstående risker trots de inbyggda skyddsåtgärderna och de vidtagna kompletterande skyddsåtgärderna.
 • Instruktioner om vilka skyddsåtgärder användaren ska vidta, i förekommande fall inbegripet vilken personlig skyddsutrustning som ska tillhandahållas.
 • De grundläggande egenskaperna hos de verktyg som får monteras i maskinen.
 • Under vilka betingelser maskinen uppfyller kraven på stabilitet vid användning, transport, montering, demontering, urdrifttagande, testning och förutsebart haveri.
 • Anvisningar så att transport, hantering och lagring kan genomföras säkert med angivande av maskinens och de ingående delarnas massa, om dessa regelbundet kommer att transporteras separat.
 • Den arbetsmetod som ska följas vid missöde eller haveri. Om en blockering kan uppstå, ska det framgå vilken arbetsmetod som ska följas för att häva den utan risk.
 • Hur användaren ska genomföra inställningar och underhåll och vilka förebyggande underhållsåtgärder som ska vidtas.
 • Anvisningar om hur inställningar och underhåll kan genomföras på ett säkert sätt, inbegripet vilka skyddsåtgärder som bör vidtas under dessa operationer.
 • Specifikation av vilka reservdelar som ska användas, när dessa påverkar operatörers hälsa och säkerhet.
 • Information om emission av luftburet buller: Läs mer om vad detta innebär på sida 21 i föreskriften för maskiner 
 • Upplysningar om den strålning som avges till operatören och utsatta personer, när maskinen kan avge icke-joniserande strålning som kan skada personer, särskilt personer som bär aktiva eller icke-aktiva medicintekniska produkter för implantation.

Hårdare regler från arbetsmiljöverket

Man skärper nu även reglerna nu för att man ska få ännu säkrare maskiner på marknaden, vilket innebär att tillverkare till maskiner som är tillverkade efter den 15 juni 2017 och som inte uppfyller kraven kan tvingas betala en sanktionsavgift. – Läs mer om detta på arbetsmiljöverkets hemsida.

På Zert kan vi hjälpa er med bruksanvisningen och mer för att uppfylla kraven.

I vår webbtjänst Zert RM kan du genomföra din riskbedömning och med hjälp av checklistor stämma av kraven från direktiven, kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation. Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp din maskin med samtliga ingående komponenter samt leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.
Läs mer om Zert RM

Med vår webbtjänst Zert CLM kan du utforma din Bruksanvisning enligt maskindirektivets krav samt hantera översättning till mottagarlandets språk. Du kan dessutom enkelt och effektivt återanvända informationen mellan olika tillverkade maskiner och på så sätt minimera dina översättningskostnader.
Läs mer om Zert CLM

Om du har en stor maskin eller maskinlinje som skall CE-märkas gör du det enkelt via vår webbtjänst Zert RMp. Där kan du hantera dokumentation samt krav från leverantörer men också enkelt planera och genomföra dina riskbedömningar och med en knapptryckning sedan exportera ut en komplett teknisk fil. Läs mer om Zert RMp

Behöver du hjälp under CE-märkningsfasen så kan vi via vår konsultavdelning Selecto bistå med stöd hela vägen både i stora och små projekt!

Kontakta oss om du behöver hjälp!