På 90-talet gjordes en genomgång av EX-skyddet i EU, då upptäcktes stora brister och skillnader mellan olika medlemsländer. För att skydda människors hälsa och säkerhet mot de risker som kan uppstå vid användning av utrustning samt säkerhetssystem i explosionsfarliga omgivningar togs ATEX-direktiven fram. Förkortningen ATEX kommer från det franska uttrycket ATmosphères EXplosible, vilket på svenska betyder explosiv atmosfär. 

De två ATEX direktiven 

ATEX-direktiven utgörs av två olika direktiv som omfattar både tillverkare och användare.  

ATEX-direktivet 2014/34/EU, (produkt/utrustningsdirektivet) tidigare 94/9/EC som ersattes 20 april 2016. Arbetsmiljöverkets motsvarandeföreskrift AFS 2016:4 Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer. 

Produkt/utrustningsdirektivet, riktat mot tillverkare av utrustning, ska skydda människor mot risk för explosion och reglerar grundläggande säkerhetskrav för produkter som används i miljöer med risk för explosioner. Produkterna omfattas av intygskrav för att det ska vara enkelt att bedöma dess överensstämmelse. 

ATEX-direktivet 99/92/EC (arbetsmiljödirektivet). Arbetsmiljöverkets motsvarande föreskrift AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö. 

Arbetsmiljödirektivet som är riktat mot användare är ett komplement till produktdirektivet och är till för att skydda personer som arbetar i potentiellt explosionsfarliga miljöer. Arbetsgivare har ansvar att upprätta ett explosionsskyddsdokument och göra en totalbedömning av faror. Arbetsgivaren ska också reducera och förhindra att explosiva miljöer uppstår samt att begränsa konsekvenserna av en eventuell explosion. 

Riskbedömning för skydd mot explosioner 

Det är nödvändigt att utvärdera de specifika risker som uppstår i explosiva miljöer samt bedöma följande: 

 • sannolikheten för att explosiva miljöer uppstår och kvarstår. 
 • sannolikheten för att antändningskällor, inklusive elektrostatiska urladdningar uppstår. 
 • arbetsmetoder och ämnen som används och de eventuella explosionsrisker som kan uppstå. 
 • omfattningen av de konsekvenser som kan förutses. 

Explosionsrisker behöver utvärderas i ett brett perspektiv. Detta görs genom att identifiera zoner som innebär fara och ämnen som kan skapa explosiva miljöer. 

Innan förändringar, ombyggnad eller efter allvarliga olyckor inträffat ska en reviderad riskbedömning genomföras, för att påvisa fortsatt säkert arbete. Även explosionsskyddsdokumentet ska hållas uppdaterat vid förändringar. 

Explosionsskyddsdokument 

För arbetsplatser där explosionsrisk förekommer ska arbetsgivaren innan arbete påbörjas upprätta ett explosionsskyddsdokument som är baserat på riskbedömningen. 

Explosionsskyddsdokumentet ska särskilt innehålla uppgifter om: 

 • att explosionsriskerna har fastställts och bedömts, 
 • förekommande explosionsrisker och till dessa hörande skyddsutrustningar och säkerhetsrutiner, 
 • de områden som har klassificerats och delats in i zoner, 
 • rutiner för utfärdande av arbetstillstånd, säker avställning och driftklarhetsverifiering, 
 • förekommande samordningsansvar, 
 • hur arbetsplatsen, arbetsutrustning, skyddssystem, personlig skyddsutrustning, material, varningsanordningar, utrymningsvägar används och underhålls på säkert sätt, 
 • tryckavlastningszoner, 
 • rutiner för säkert omhändertagande av spill, läckage och brand. 

Klassningsplan 

När det finns risk för explosiv blandning med damm eller gas är anläggningsägaren eller den som nyttjar lokalen skyldig att se till att en riskbedömning och klassningsplan görs för detta område. Klassningen avgör sedan vilka krav som ställs på den utrustning som finns inom området. 

För att på ett tydligt sätt visa var det är riskområden och att dokumentera detta, så ska det kunna utläsas på planritningar och i byggnadsritningar hur dessa så kallade zoner breder ut sig. Zonerna, markeras med linjer, rutor och cirklar på ritningarna så att rätt utrustning ska kunna väljas till en specificerad montageplats. Det är både horisontalplanet och vertikalplanet som det är angeläget att se zonernas gränser. 

De olika ATEX-zonerna.

ATEX-zoner 

ATEX-Zonerna är standardiserade i enlighet med graden av farlighet och definieras genom att dela in explosionsriskområden kopplade till substans enligt följande: 

Gaser, rök och dimma 

Zon 0: område där explosiv atmosfär, bestående av gaser, ånga eller aerosol, förekommer under längre tidsperioder, ofta återkommande eller kontinuerligt. 

Zon 1: område där atmosfär, bestående av gaser, ånga eller aerosol, sannolikt kommer att bildas ibland under normal drift. 

Zon 2: område där explosiv atmosfär, bestående av gaser, ånga eller aerosol, inte troligen kommer att bildas under normal drift, eller om sådant kan inträffa ändå bara har kort varaktighet. 

Damm 

Zon 20: Plats där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm i luften förekommer under längre tidsperioder, ofta återkommande eller kontinuerligt. 

Zon 21: Plats där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm förväntas förekomma tillfälligt under normal drift. 

Zon 22: Plats där explosiv atmosfär i form av ett moln av brännbart damm inte förväntas förekomma under normal drift och om den likväl förekommer, i så fall endast kortvarigt. 

Zert kan hjälpa till med riskbedömningar och klassningsplaner i ATEX-miljöer 

Zert har gedigen kunskap inom ATEX och arbete i explosionsfarliga miljöer. Zerts konsulter kan hjälpa er hantera risker för både gas- och dammexplosioner. 

Vi kan erbjuda er konsulthjälp vid alla steg i processen från riskbedömningen till skapande av klassningsplan / klassningsritningar och explosionsskyddsdokument. 
Vi hjälper er med att undersöka att ni använder rätt utrustning för området. 

Läs mer här eller kontakta oss

Zert RM 

I webbtjänsten Zert RM kan du genomföra alla typer av riskbedömningar. Allt ifrån detaljerade HAZOP-analyser på processen i samband med konstruktionen till enklare checklistor för att stämma av riskerna vid montage, idrifttagning, användning, förändringar och ombyggnationer. 

Det finns även en färdig riskbedömningsmetod för ATEX i Zert RM. 

Med hjälp av våra checklistor kan du stämma av kraven från direktiven, standarder och gällande föreskrifter. 

Zert har stöd för att följa upp kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation. 

Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp dina maskiner. Genom att samla alla ingående komponenter, dess leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans. 

Du kan också lägga upp checklistor för periodiska kontroller för till exempel fortlöpande tillsyn. Sedan välja hur ofta de ska genomföras. 

Läs mer om Zert RM eller boka en demo