Nu är det klart, det blir vi som ska göra CE-märkningen i Stockholms vatten stora projekt – Stockholms framtida avloppsrening.

Projektet är stort och bedöms pågå till årsskiftet 2024-2025, uppdraget som Zert fått innebär både att utföra och samordna CE-märkning av avloppsreningverk Henriksdal. Vi ska även vara behjälplig i kommande entreprenadupphandlingar med avseende på krav gällande CE-märkning.

Zert AB mötte upp mot de tuffa kraven

– Att Zert visade sig var det enda företaget i upphandlingen som mötte upp mot Stockholm Vattens tuffa kompetenskrav känns helt fantastiskt, säger VD Annica Eklundh.

Många av de större konsultföretagen deltog inledningsvis i upphandlingen, och kompetenskraven var högt satta. I slutänden bedömdes Zert vara det företag som uppfyllde samtliga krav och kontraktet tilldelades Lyckseleföretaget med 6 anställda. Projektet är ett stort åtagande och Zert har stärkt upp sin organisation med underleverantörer och nyrekryteringar väntas.

Stockholms framtida avloppsrening

Projektet Stockholms Framtida Avloppsrening har en långsiktig och strategisk inriktning, med målet att klara avloppsreningen på ett hållbart och effektivt sätt fram till år 2040. Det befintliga reningsverket i Henriksdal utvecklas till ett av världens mest moderna reningsverk. Bromma reningsverk stängs och en ny 14 km lång avloppstunnel dras 30–90 meter under marken från Bromma till Sickla.

Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare, målet med satsningen är också att minska på utsläppen i Östersjön och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp med er CE-märkning