I författningen för tryckbärande anordningar (AFS 2016:1) står krav som man har vid konstruktion, tillverkning och bedömning av tryckbärande anordningar. Dessa krav finns för att säkerställa att de används på ett säkert sätt. Kraven ska följas av tillverkare, eventuella representanter, importörer och distributör av tryckbärande anordning. Några av bestämmelserna gäller även för anmälda organ och brukarnas kontrollorgan.

Tryckbärande anordning

Till tryckbärande anordning räknas; tryckkärl, rörledning, säkerhetsutrustning och tryckbärande tillbehör. I vissa fall räknas även element som är sammanfogade med tryckbärande delar som flänsar, strutsar, kopplingar, bärelement och lyftöglor.

Teknisk fil

För att säkerställa och kunna bedöma att den tryckbärande anordningen uppfyller alla säkerhetskrav så ska det finnas en teknisk dokumentation eller som man även kallar det för – en teknisk fil, som tillverkaren har ansvaret att ta fram. Den tekniska filen ska innehålla minst följande:

  • En allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen.
  • Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delenheter, kretsar etc.
  • Beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå dessa ritningar och scheman och den tryckbärande anordningens funktion.
  • En förteckning över de harmoniserade standarder till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och som följts helt eller delvis samt beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla de väsentliga säkerhetskraven i bilaga 1, när de harmoniserade standarderna inte har följts. När det gäller harmoniserade standarder som följts delvis ska det i den tekniska dokumentationen specificeras vilka delar som har tillämpats.
  • Resultat av konstruktionsberäkningar och undersökningar etc.
  • 55 AFS 2016:1 3. Tillverkning Tillverkaren ska vidta alla de åtgärder som behövs för att tillverkningen och övervakningen av den ska leda till att den tryckbärande anordning som tillverkas överensstämmer med den tekniska dokumentation som avses i punkt 2 och med kraven i dessa föreskrifter.

Tillsammans med den tekniska filen måste tillverkaren även CE-märka den tryckbärande anordningen och upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse, dessa ska kunna visas upp 10 år efter den släppts på marknaden.

På Zert kan vi hjälpa er med den tekniska filen!

I vår webbtjänst Zert RM kan du genomföra din riskbedömning och med hjälp av checklistor stämma av kraven från direktiven, kraven på bruksanvisningens innehåll och att du sammanställt all tillverkningsdokumentation. Med Projektmodulen i Zert RM kan du enkelt strukturera upp din tryckbärande anordning med samtliga ingående komponenter samt leverantörer och stämma av dokumentationen för respektive leverans.
Läs mer om Zert RM

Med vår webbtjänst Zert CLM kan du utforma din Bruksanvisning enligt de krav som finns i författningen samt hantera översättning till mottagarlandets språk. Du kan dessutom enkelt och effektivt återanvända informationen mellan olika tryckbärande anordningar.
Läs mer om Zert CLM

CE-märkning av din anordning gör du det enkelt via vår webbtjänst Zert RMp. Där kan du hantera dokumentation samt krav från leverantörer men också enkelt planera och genomföra dina riskbedömningar och med en knapptryckning sedan exportera ut en komplett teknisk fil. Läs mer om Zert RMp

Behöver du hjälp under CE-märkningsfasen så kan vi via vår konsultavdelning Selecto bistå med stöd hela vägen både i stora och små projekt!

Kontakta oss om du behöver hjälp!