Det är många som använder lyftanordningar eller lyftredskap dagligen. Såsom Personlyft, koppling av laster och upp­ställning av mobila maskiner, användning av dessa innebär att det finns risker. Arbetsmiljöverket har flera föreskrifter som på något sätt berör lyftarbete.

Några exempel på vad som räknas som lyftanordningar:

 • Kranar
 • mobila arbetsplattformar
 • liftar
 • hissar

Några exempel på vad som räknas som lyftredskap:

 • linstroppar
 • krokar
 • lyftok
 • kättingar

Lyftanordningar och lyftredskap är en arbetsutrustning vars syfte är att lyfta, sänka, förflytta eller säkra last. Sedan den 1 januari 1995 ska samtliga lyftredskap vara CE-märkta och uppfylla kraven enligt maskindirektivet.

Tillverkaren ska CE-märka lyftanordningar

Lyftanordningar och lyftredskap ska CE-märkas innan de släpps på marknaden eller tas i drift. Lyftanordningar och lyftredskap faller under maskindirektivet 2006/42/EG. Medan Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:3 är motsvarande i Sverige.

CE-märket innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller gällande hälso- och säkerhetskrav. Föreskrifterna riktar sig till tillverkare, importörer och distributörer och grundar sig på EU:s maskindirektiv. Dessutom gäller motsvarande krav inom hela EU.

 • CE-Märkningen ska vara väl synlig, lättläst och beständig.
 • Märkning brukar inkludera max last, maskinnummer och tillverkningsår.
 • CE-märket innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller gällande hälso- och säkerhetskrav.
 • Den som tillverkar en lyftanordning eller lyftredskap för eget bruk räknas som tillverkare.

Kontakta våra konsulter om ni behöver hjälp med CE-märkning av en lyftanordning eller annan maskin.

Största riskerna med lyftanordningar

Innan lyftanordningar och lyftredskap börjar användas ska alltid en riskbedömning göras. De risker som finns ska förebyggas och brister som upptäcks ska åtgärdas. I sin tur kontrollerar man vid ett senare tillfälle om åtgärderna haft rätt effekt.
En olycka eller allvarligt tillbud som inträffar vid användning av lyftanordningar eller lyftredskap ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Några moment att vara särskilt uppmärksam på där det sker många olyckor är:

 • koppling och styrning av laster
 • uppställning av mobila maskiner
 • personlyft
 • samlyft
 • dåliga markförhållanden
 • bristfälligt underhåll
 • där personer vistas i lyftanordningens riskområde
 • om olika lyftanordningars arbetsområden sammanfaller
 • om lyftanordningen eller lyftredskapet är olämpligt för ändamålet

Förebyggande arbete för att förhindra risker med lyftredskap

Många olyckor kopplade till lyftredskap uppstår på grund av felaktigt utförande av användaren. Till exempel att en lyftanordning lyfter tyngre laster än vad den är avsedd för eller att lyftanordningen använder oftare än vad som är tänkt. Lyftanordningar har en begränsad livslängd som är beroende av användningstid och användningssätt. Genom att dokumentera driften av anordningen får man underlag till beslut om man behöver åtgärda brister eller till och med anordningen ur drift.

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om lyftanordningar och lyftredskap.