Det bästa sättet att hantera en risk är att eliminera den. Men verkligheten tillåter många gånger inte det. Därför är det intressant att titta på den det näst bästa sättet att hantera en risk, nämligen att reducera den, i det här fallet med säkerhetskretsar.

Ett sätt att reducera risk är genom elektroniska säkerhetskretsar. Vi ska titta på ett exempel:

Tänk dig att du arbetar med en maskin där det finns en risk att maskinen ibland gör en farlig rörelse. Ett sätt att reducera den risken är genom att bygga in en ljusridå. När ljusridån bryts stoppas den farliga maskinrörelsen. 

kontaktor

I det här enkla exemplet består säkerhetskretsen av ljusridån, logikenheten och reläet. Det här systemet bygger på att säkerhetskretsen med 100 % säkerhet måste fungera. Tyvärr är verkligheten ofta en annan. Det finns alltid en viss sannolikhet att ett fel i säkerhetskretsen gör att funktionen inte fungerar så som den är tänkt.

Höj säkerheten med ett oberoende säkerhetssystem

För att höja säkerheten och se till att säkerhetskretsen fungerar brukar man bygga upp ett oberoende säkerhetssystem som är SILx- eller PLx-klassat (EN 62061 respektive EN 13849-1, -2). Det här systemet består av komponenter som tillsammans borgar för att de flesta felen upptäcks så att säkerhetsfunktionen alltid ska finnas tillgänglig.

Alla fel kan däremot inte alltid upptäckas. Sannolikheten är dock liten att just ett sådant fel uppstår. Jämfört med PLC-styrning så är säkerhetskretsen av mycket hög kvalitet ifall den är uppbyggd och validerad på rätt sätt.

säkeretskretsar2

Så här ser processen för feldetektering ut

Så här ser processen för feldetektering ut i grova drag:

1. Försök om möjligt konstruera bort risken i fall din ”vanliga” riskbedömning visar på fara. Om du inte kan konstruera om eller konstruera bort risken kan du överväga att skydda mot personskada med hjälp av en säkerhetskrets.

2. Dimensionera ”styrkan” på säkerhetskretsen med någon av de metoder som finns i standarden (EN 62061 resp. EN 13849-1, -2).

3. Gå tillsammans med en el- eller instrumentkonstruktör igenom vilka delar säkerhetskretsen består av och vilken logik respektive del är uppbyggd av (1oo1, 1oo2, 2oo3 etc).

4. Ta fram datablad på föreslagna ingående komponenter( obs. alla måste vara SILx- respektive PLx-certifierade).

5. Gör en beräkning med en lämplig metod som beskrivs i standarderna och se om de föreslagna komponenterna ger tillräcklig riskreduktion.

6. Ifall säkerhetskretsen inte ger tillräcklig riskreduktion byt den komponent som är ”sämst” eller överväg att byta struktur på logiken.

7. Gör en ny beräkning.

8. Om riskreduktionen ej uppnås gå tillbaka till steg 6.

9. Om du uppnått riskreduktion är du klar och ska nu påbörja validering av säkerhetsfunktionen. Denna validering bör utföras en person som inte har deltagit i konstruktionen och beräkningarna av säkerhetsfunktionen. Valideringen består av både teori och praktiska prov. Ibland utförs denna av ett tredjepartsorgan.

Få utbildning eller hjälp

Ifall ni behöver utbildning eller hjälp med beräkning och validering av era säkerhetskretsar så har Zert AB den rätta kompetensen. Vi kan även tillhandahålla civilingenjörskompetens där det behövs.

Använd våra konsulter i riskhantering.