Den 21 april 2018 upphävdes direktiv 89/686/EEG som ersattes av förordning (EU) 2016/425 för alla nyproducerade skyddsutrustningar. Läs mer här!

CE-märkning är en produktmärkning som används främst av länder inom EU. Märkningen har tagits fram för att förbättra hälsa, säkerhet, funktion och miljö.

En avtalslös Brexit innebär stora förändringar när det gäller CE-märkning samt importering och exportering av produkter till och från Storbritannien.

Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner av tryckbärande anordningar på 1400 arbetsplatser inom olika verksamhetsområden. Resultatet visar att arbetsgivarna måste ha bättre koll på utrustningen.

Standarden ISO 14008 är en krav-och vägledningsstandard som innehåller vägledning om ekonomisk värdering av miljöpåverkan.

Hur kan man arbeta förebyggande mot buller, vilka gränsvärden gäller och hur riskbedöms buller?

Den nya versionen ISO 31000:2018 är skriven för att hjälpa organisationer hantera risker i dagens samhälle. Till exempel IT-säkerhet eller upphovsrätt.

SO 45001 är i grund och botten en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö och ersätter den tidigare standarden OHSAS 18001.

Föreskriften gäller alla (även studerande) som har arbetsuppgifter som medför att man utsätts för smittrisker. Riskbedömningen ska innehålla...

Enligt AFS 2017:3 17 § ska arbetsgivaren tillhandahålla en dokumenterad rutin för fortlöpande tillsyn för att undvika sanktionsavgifter...